Οικομουσείο Βαφέ, μια διαδρομή θρησκευτικού και λαογραφικού χαρακτήρα: Μουσειολογικός Σχεδιασμός release_ygry44ongbgjnkqoz7klyyzb6q

by Μαρία Σάββα Οικονομίδου

Published by Aristotle University of Thessaloniki.

2010  

Abstract

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη καταγραφής, οργάνωσης και υλοποίησης Εκκλησιαστικού μουσείου στον Βαφέ της Κρήτης. Σύμφωνα με το σκεπτικό γίνεται μια προσέγγιση της ιστορίας και των εθίμων του χωριού μέσα από την Εκκλησιαστική Παράδοση και τους ναούς του τόπου. Στη μελέτη, ολόκληρη η περιοχή αντιμετωπίζεται ως μουσειακός οργανισμός, αφού ο ίδιος ο οικισμός το 2000 κρίθηκε διατηρητέος, συμμετέχοντας σε ένα ευρύτερο σύνολο που παρουσιάζει έντονη θρησκευτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Ο σχεδιασμός και η μελέτη επικεντρώνονται στα δύο κτίσματα που αποτελούν τους μουσειακούς χώρους, στους οποίους θα φιλοξενηθεί η συλλογή. Προτείνεται επομένως μια πολιτιστική πορεία, η οποία καταλήγει στους δύο θόλους και στην κεντρική εκκλησία του χωριού. Μέσα από την έκθεση προβάλλεται η σχέση της κοινωνίας και της εκκλησίας αναδεικνύοντας τη λαϊκή και την εθιμική παράδοση. Η μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή και στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης του τόπου, ενώ η δημιουργία του οικομουσείου αποσκοπεί στην ευρύτερη ανάπτυξη του τόπου με τη δημιουργία και άλλων έργων υποδομής, που θα δώσουν την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη που υπήρχε, παλαιοτέρα, στον τόπο.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  4.9 MB
file_zkqtrcuumbakhlp4dk2ltumozy
ikee.lib.auth.gr (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Year   2010
Language   el ?
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 85c0222a-a20c-4867-8050-747d84afaf7c
API URL: JSON