رؤية حول العالم الرقمي ومستقبل الفن والتصميم release_yayklmvqord6bf2mhjgdycojsy

by مها الحلبي

Entity Metadata (schema)

abstracts []
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'مها الحلبي', 'given_name': 'مها', 'surname': 'الحلبي', 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': {'seq': 'first'}}
ext_ids {'doi': '10.21608/iajadd.2022.223370', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': '3jwjkbnavbal3otvb52gvfquay', 'revision': 'ce7aeba3-a004-48d4-9c7a-fa32e21da3c8', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 140091, 'md5': '787a0fd7204071d43b2caab7649239af', 'sha1': '966e71cc5ed2ed7a3bb8e71c97cec6f4f80c6837', 'sha256': 'cbcde502331afdfe3da01b2543bdcb1c4a5287f4ad7d94f9ba91efda261c2a4a', 'urls': [{'url': 'https://iajadd.journals.ekb.eg/article_223370_b25d46cb39fc32adf40b6664a4a37272.pdf', 'rel': 'publisher'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20220316045501/https://iajadd.journals.ekb.eg/article_223370_b25d46cb39fc32adf40b6664a4a37272.pdf', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['yayklmvqord6bf2mhjgdycojsy'], 'releases': None}
filesets []
issue
language ar
license_slug
number
original_title
pages 13-14
publisher Egypts Presidential Specialized Council for Education and Scientific Research
refs []
release_date 2022-01-01
release_stage published
release_type article-journal
release_year 2022
subtitle
title رؤية حول العالم الرقمي ومستقبل الفن والتصميم
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id disfpj6ngfdhrmd3q2aepvgs4y
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

container_name المجلة العربية الدولية للفن والتصميم الرقمى
crossref.type journal-article