JEZUICI W DOMINIUM WARMIN´SKIMWARMIN´WARMIN´SKIM NA PRZEŁOMIE XVI I XVII WIEKU release_xp3br2cmtzfhdfqbgwi5wdypsy

by Janusz Hochleitner, Uniwersytet Warmin´sko, Warmin´ Warmin´sko-Mazurski, Olsztyn Studia, Warmin´skie Warmin´skie

Released as a article-journal .

Abstract

Po zawierusze czasu reformacji w połowie XVI stulecia dał sie  odczuc´wodczuc´ odczuc´w Rzeczypospolitej bolesny brak zgromadzen´zakonnychzgromadzen´zgromadzen´zakonnych nastawionych na obrone  Kos´ciołaKos´cioła katolickiego. Luke  te  w najz ywszy sposó b zapełniło zgromadzenie ojców jezuitó w. W warmin´skichwarmin´warmin´skich zbiorach archiwalnych zachowało sie  wiele cennych z ´ró deł dotyczacych najpierw zabiegó w, a naste pnie samego sprowadzenia pierw-szych zakonnikó w przez Stanisława Hozjusza na Warmie  1. Literatura naukowa na ten temat jest juz  bogata, chociaz  wiele cennych przyczynkó w znajduje sie  w mało znanych publikacjach. W zamys´lezamys´le biskupa Stanisława Hozjusza,-któ ry bezpos´redniobezpos´rednio przyczynił sie  do sprowadzenia zakonnikó w do Polski-jezuici mieli przyczynic´sieprzyczynic´przyczynic´sie  do rozwoju miejscowego systemu os´wiatowegoos´wiatowego, a ró wniez  przyczynic´sieprzyczynic´przyczynic´sie  do powrotu na łono Kos´ciołaKos´cioła katolickiego tych mieszkan´cómieszkan´mieszkan´có w kraju, któ rzy oficjalnie przyznawali sie  do sympatii luteran´skichluteran´luteran´skich. Starania zmierzajace do sprowadzenia zakonnikó w biskup Hozjusz podjał juz  w 1554 roku. Na przeszkodzie stane ła jednak s ´mierc´Ignacego´mierc´´mierc´Ignacego Loyoli. Cztery lata pózpóz´niej sami jezuici wysłali Piotra Kanizjusza do zapoznania sie  z poste pami nowinkarstwa religijnego w Rzeczypospolitej 2. Nie był on jednak pierwszym jezuita w Polsce, gdyz  w 1556 roku towarzyszył kardynałowi Lipo-1 Przede wszystkim chodzi tu o dokumenty regulujace forme  ich osiedlenia w Braniewie oraz prowadzonych przez zakonnikó w instytutó w szkolnych. Opró cz archiwum zakonnego, sporo z ´ró deł znajduje sie  w Archiwum Archidiecezji Warmin´skiejWarmin´Warmin´skiej w Olsztynie (dalej: AAWO)
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  197.6 kB
file_gavt42iru5cgrag7ikf56yfyui
web.archive.org (webarchive)
www.studiawarminskie.uwm.edu.pl (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: a181fd0a-5431-4617-86f8-1371a89de45a
API URL: JSON