Özet Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Comparisons Of Desflurane And Sevoflurane Anesthesia In Their Effects On Blood Glucose Levels During Tympanoplasty Operations release_xirkyn3nkzgc5ei53h6ohgss2m

by Selim Çolak, Levent Öztürk, Bekir Kürkçüoğlu, Gökçer Uğur, Abdülkadir But

Released as a article-journal .

2013  

Abstract

Amaç: İnhalasyon anesteziklerinin ve intravenöz aneste-zik ilaçların kan glukoz seviyelerine etkileri uzun zamandır araştırılan konular arasındadır. Ancak nispeten yeni ajan-lar olan sevofluran ve desfluran ile bu etkileri karşılaştıran yeterli çalışma yoktur. Bu çalışmada; timpanoplasti ameli-yatlarında sevofluran ve desfluran anestezisinin kan glukoz (GLC) düzeylerine etkileri araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda 18-65 yaş arası ASA I-II risk grubundaki 60 hasta iki gruba ayrıldı. I. gruba sevoflu-ran-remifentanil (grup S), II. gruba desfluran-remifentanil (grup D) uygulandı. Ameliyat öncesi 8 saat açlıktan son-ra, intraoperatif 5., 10., 30., 60., 90., 120., dakikalarda ve ekstübasyondan sonra 30 dk'da kan GLC değeri ölçüldü. İntraoperatif 5. ve 120. dk'da kan laktat seviyesi ölçüldü. Bulgular: GLC ortalamaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Desfluran grubundaki olguların GLC ortalamaları değişimi incelendiğinde; tüm ölçüm zamanlarındaki GLC ortalaması başlangıç GLC ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek izlendi. Sevofluran grubundaki olgu-ların zaman içindeki GLC ortalamaları değişimi incelendi-ğinde; 3. Ölçüm GLC ortalaması hariç, diğer ölçüm zaman-larındaki GLC ortalaması başlangıç ölçüm zamanlarındaki GLC ölçüm ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı de-recede daha yüksek saptandı Sonuç: Sevofluran ve desfluran anestezisi uygulanan grup-lar arasında, cerrahi esnasında ve postoperatif dönemde kan GLC düzeylerine etkileri açısından farklılık bulunama-mıştır. Abstract Introduction: The effects of intravenous anesthetic drugs and inhaled anesthetics to the blood glucose (GLC) levels were investigated. Unfortunately, there is no adequate studies comparing these effects with new agents such as sevoflurane and desflurane drugs. In this study, blood GLC level changes among the the patients undergoing general anesthesia with sevoflurane and desflurane during the tympanoplasty surgery, were investigated. Material and methods: 60 patients,ages ranging between 18-65 in the ASA I-II risk group were randomly allocated to one of the two groups; The sevoflurane-remifen-tanyl drugs combination was applied to the group S and the desfluran-remifentanyl drugs combination was used for the group D. After fasting for 8 hours at the preopera-tive period, the blood GLC levels were measured before induction , at the 5 th , 10 th , 30 th , 60 th , 90 th , 120 th minutes, during the intraoperative period and 30 minutes after the extubation. Blood lactate levels were measured intraope-ratively at 5 th and 120 th minutes. Results: There was no statistically significant difference between groups in terms of mean glucose levels (p>0,05). A statistically significant difference was observed between the T1-T6 and T0 values obtained in the desflurane groups according to the mean GLC level. In the sevoflurane group; there was no statistically significant difference at the third measurement time (p=0,223). In all other measurement times, the mean GLC levels were statistically significantly higher than the first measurement time. Conclusion: There was no difference between the two groups, in terms of blood GLC levels, representing patients who underwent anesthesia with sevoflurane and desflura-ne during tympanoplasty surgery.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  770.5 kB
file_5yyx7gylubcnrmudtbixx5vsn4
web.archive.org (webarchive)
www.ankaramedicaljournal.com (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2013
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 462f0708-ab96-420b-a63f-53fc5a670e30
API URL: JSON