Service is in read-only mode for maintenance. See gitter chat for updates.

ZACISKANIE KONTURU TYPOWEJ KOMORY PROSTOPAD£OOECIENNEJ W KOPALNI SOLI K£ODAWA Area convergence of typical salt chamber in the K³odawa Salt Mine release_xamu4mrugbfb5kddnhlvlpiteq

by Jolanta Marcola-Sadowska, Józef Bieniasz, Waldemar Wojnar

Released as a article-journal .

Abstract

Treoeae: OBR Chemkop Kraków od ponad 30 lat prowadzi specjalistyczne pomiary konwergencji wy-robisk w polskich kopalniach soli. W 1998 roku w jednej z typowych komór prostopad³ooeciennych w Kopalni Soli w K³odawie, na g³êbokooeci 630 m, zainstalowano uk³ad znaków pomiarowych po-zwalaj¹cy obserwowaae zaciskanie jej pionowego przekroju poprzecznego. W ci¹gu 11 lat wykonano kilkanaoecie cykli obserwacyjnych 15 baz pionowych, poziomych i ukooenych w przekroju komory. Czêoeae znaków zaniwelowano w lokalnym uk³adzie odniesienia. Stwierdzono narastaj¹ce skracanie baz konwergencyjnych o sumarycznych wielkooeciach od 68 do 107 mm w ci¹gu 11 lat. Pomiary niwe-lacyjne wykaza³y wypiêtrzanie sp¹gu komory wynosz¹ce ok. 35 mm. Pozwoli³o to obliczyae obni¿enie stropu komory o wartooeci ok. 72 mm w jej oerodku i od 40 do 50 mm w 1/4 jej szerokooeci w omawia-nym okresie. Pomierzone liniowe wartooeci konwergencji baz przeliczono na ubytek pola powierzchni wynosz¹cy ok. 2 m 2 w stosunku do 180 m 2 pocz¹tkowego pola przekroju. Pozwoli³o to ustaliae wzglêd-n¹ szybkooeae zaciskania poprzecznego konturu komory na oko³o 1 promil rocznie. S³owa kluczowe: eksploatacja soli, deformacje poeksploatacyjne, konwergencja wyrobisk, niwelacja Abstract: For over 30 years Chemkop has researched convergence survey in polish salt mines. In 1998 in one of typical salt chamber in K³odawa installed unique measuring points system for convergence observation of vertical cross-section on 630 m depth. For 11 years measured multiple horizontal , vertical and oblique bases and levelled benchmarks. This measuremetns allowed determine relative velocity of area convergence about 1 per mille annually.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  449.3 kB
file_zhdamnqzonc6lhxqtvcs7bslpa
web.archive.org (webarchive)
journals.bg.agh.edu.pl (web)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 47455728-9a60-46af-b899-59041d272a03
API URL: JSON