Combination of fluvastatin and losartan relieves atherosclerosis and macrophage infiltration in atherosclerotic plaques in rabbits release_xa6tafmtyrcglcdll3rp5dymlq

by Ya-pei Yang, Qiu-li Dong, Xu-hong Zhang, Yue-hui Zhang, Li Zhu, Shu-ying Li, Zhong-zhi Liu, Hui Xu, Nan Wang, Hong Jiang, Chun-xi Liu, Xian-xi Liu (+1 others)

1
author
2
author
3
author
4
author
5
author
6
author
7
author
8
author
9
author
10
author
11
author
12
author
13
author