SLC6A14 facilitates epithelial cell ferroptosis via the C/EBPβ-PAK6 axis in ulcerative colitis release_vee7h7af25aktkr6euvxxpvpnm

by Yanjun Chen, Wenying Yan, Yuqi Chen, Jinhan Zhu, Jiayu Wang, Haiyan Jin, Hongya Wu, Guangbo Zhang, Shenghua Zhan, Qinhua Xi, Tongguo Shi, Weichang Chen

1
author
2
author
3
author
4
author
5
author
6
author
7
author
8
author
9
author
10
author
11
author
12
author