ELEKTROSZTATIKA: MÚLT-JELEN-JÖVŐ 1 release_v7chr5m23jh7jbvr4jejp6yrca

by Berta István

Released as a article-journal .

Volume 52

Abstract

ÖSSZEFOGLALÓ A szerző bemutatja 40 éves kutató-oktató-innovációs munkáját a Budapesti Elektroszta-tikai Iskolában. Legfontosabb eredményeit 17 könyvben és könyvrészletben, több mint 300 publikációban, 11 szabadalomban ismertette 4 nyelven. Oktatott és az iparban bevezetett eredményei az ipari elektrosztatikában: a kisü-lési energiának modellezése; az elektrosztatikus leválasztókban, por-, festékszórókban és perme-tezőkben a tértöltések döntő szerepének bizo-nyítása; az elektrosztatikai sterilitás fogalmának és gyakorlati megoldásainak bevezetése; a tűz-és robbanásbiztonság-technikában új szakértői rendszer kidolgozása. A légköri elektrosztati-kában a szekunder villámvédelem elveinek ku-tatója és a hazai alkalmazás szervezője. Beve-zette a preventív villámvédelem fogalmát, kutat-ja és oktatja a preventív védelem elvét és gya-korlatát. Az elektromágneses környezetvéde-lem definiálása és alkalmazása a SHOCK Kft-ben végzett tervezői és vezető szakértői munká-jához fűződik. SUMMARY The 40 years research, education and innovation of the author at the Budapest School of Electrostatics are presented. His results have been published on 4 languages in 17 books and chapters, more than 300 papers and 11 patents. His results having been educated and used in industrial electrostatics: the models of electro-static discharges; the determining role of the space charges in electrostatic precipitators, powder coating, painting and pesticide spraying devices; definition and practical solution of elec-trostatic sterility; and working out a new expert system in fire and explosion safety. In atmospheric electrostatics the theoretical research of secondary lightning protection and its introducing into Hungarian practice have been in the middle of the author's activity. He created the definition of preventive lightning protection and he is active in its research, use and education. 1 Az előadás elhangzott az MTA-n, a 2010. október 15.-i Simonyi Károly Tudományos Emlékülésen. As designer and leading expert of SHOCK Ltd. the author defined and brought in electromagnetic environmental protection. KULCSSZAVAK elektromágneses környezetvédelem, ipari elekt-rosztatika, elektrosztatikus kisülések, elektrosz-tatikus porleválasztó, elektrosztatikai sterilitás, primer villámvédelem, szekunder villámvédelem, preventív villámvédelem. KEYWORDS electromagnetic environmental protection, industrial electrostatics, electrostatic discharges, elec-trostatic precipitator, electrostatic sterility, primary lightning protection, secondary lightning protection , preventive lightning protection. 1. A MÚLT Az elektrosztatika az emberiség legrégebbi tu-dományterületeinek egyike. Mint minden valami-revaló tudomány úgy indítja történetét, hogy már a régi görögök is… Valóban megállapítható, hogy már a régi görögök is rendelkeztek szinte valamennyi olyan ismerettel, amelyeket ma már tudunk, bizonyítottunk és fel is használunk az ipar legkülönbözőbb területein. Nem véletlen, hogy a görög mitológiában maga Zeusz, a főis-ten "felelős" a villámokért. Az ókori tudósok (a milétoszi Thalész, Kr.e. 600 körül, Plinius Kr.u. 78 körül, Plutarchos Kr.u. 90 körül, és sokan mások) már eljutottak azokhoz a gondolatokhoz, amelyek ma is felelősek gondjaink nagy részé-ért, illetve technológiáink nagy részének alapját jelentik (az elektrosztatikus feltöltődés, a kétféle töltés okozta erőhatások, vonzás, taszítás, veze-tők és szigetelők létezése, a kisülések kialakulá-sa). Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az európai kultúrán kívül a világ más területein (Közel-és Távol-Keleten, Afrikában és Dél-Amerikában) egyre több nyomát találjuk hasonló elektrosztati-kai gondolatoknak, kísérleteknek és tudásnak. Különösen izgalmas, amikor bizonyíthatóan kapcsolatok nélkül, szinte évre, vagy évtizedre azonos időből származó nyomokat találunk
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  1.3 MB
file_45xfxyxrkzfx5a34lq5epulqya
riunet.upv.es (web)
web.archive.org (webarchive)
application/pdf  1.2 MB
file_catlwnhutrh6bp2slmun5i3nmu
web.archive.org (webarchive)
informatika.gdf.hu (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 2657aa96-19a3-4468-8518-2d2dbcea51ad
API URL: JSON