BĠR SEVGĠ VE HOġGÖRÜ PĠRĠ release_uxkrooc3zvejje23jad23lffwm

by Zekeriya Baġoğlu

Entity Metadata (schema)

abstracts[] {'sha1': 'c444c2c188e8e64a3f6162ab3e078305faa31a56', 'content': 'Anadolu insanının aydınlanmasında en önemli katkıları sağlayan Hacı BektaĢ Veli\'yi geçtiğimiz günlerde bir kez daha andık. Bu yüce insanın düĢünceleri ve görüĢleri yüzyıllar ön-cesinden bizlere yine ıĢık tuttu. "DüĢünce karanlığına ıĢık tutanlara ve kendini insanlık hizme-tine adayanlara ne mutlu" diyerek tona ıĢık tutanlara ve kendini insanlık hizmetine adayanlara ne mutlu diyerek toplumsal yaĢamda barıĢ ve hoĢgörü ortamında yaĢamının temel kriterlerini ortaya koyan Hünkar\'ın değerini yıllar geçtikçe daha iyi anlamaktayız. Hacı BektaĢ Veli kültü önce Haydarî derviĢleri arasında ortaya çıkmıĢ, geliĢmiĢ ve on-lar vasıtasıyla her tarafa yayılmıĢtır. Osmanlı gazileri aracılığıyla Hacı BektaĢ Veli\'yi tanıyan Osmanlı sultanları, Yeniçeriliği kurarken onun hatırasını taziz etmek için ocağı ona bağlamıĢ-lar, böylece Hacı BektaĢ Veli\'nin hatırası Osmanlı topraklarında giderek geliĢmek suretiyle büyüyüp ünlenmiĢtir. Bugün ister Sünnî ister Alevî ve BektaĢî olsun, kendini sevenlerin ve takdis edenlerin gönlünde ve kafasında tarihsel Ģahsiyetinden çok mitolojik kimliğiyle taht kurmuĢtur.(1) Hacı BektaĢ Velih\'nin hoĢgörüsü uzlaĢtırıcıdır, insanlar arasında ayrılık görmez, ayrı-ca güncel yaĢamda uygulama alanına sahip olan ve asırlar boyu değerini koruyacak bir olgu-dur. Ġnsana yaklaĢmanın, onu kendi anlam bütünlüğü içinde tanımanın bir yöntemi gibidir. HoĢgörünün yanındaki diğer bir erdem de sevgidir. Hangi toplum olursa olsun hoĢgörü ve sevgi eksikse, o toplumda sadece maddi değerler önplana çıkmıĢtır, düĢünce alanı kısıtlıdır, çağdaĢ yaĢama uyum sağlayamaz, her Ģeyden önce o toplumda barıĢ ve huzur ortamı yoktur. BarıĢçılık düĢünceleri ve hoĢgörü anlayıĢı bir bakıma töresel olgu haline geldiği için bu dü-Ģünceyi Anadolu insanı bir yaĢam tarzı haline getirmiĢtir. Günümüz dünyasında, insanların günden güne yalnızlığa itildikleri, yaĢama sevinçleri-ni yitirme tehlikesi ile yüz yüze geldikleri bilinen bir gerçektir. Özellikle geliĢmiĢ ve geliĢ-mekte olan ülkelerde bu durum insanları bekleyen büyük bir kabustur. Ġnsan, yaratılıĢ gereği sosyal bir varlık olmasından dolayı yalnızlıktan korkar. Sevgi, saygı ve hoĢgörü, hem insanla-rın yalnızlık korkusunun en büyük ilacı, hem de yaĢama sevinçlerinin sürekliliğinin sağlanma-sındaki en büyük yardımcıdır. Bununla birlikte insan hayatı için önemli bir diğer husus da paylaĢma duygusudur ve bu duygunun insanda varolmasıdır. Sevgi, saygı, hoĢgörü ve paylaĢ-manın önemini gören anda varolmasıdır. Sevgi, saygı, hoĢgörü ve paylaĢmanın önemini gören bir insan, toplum içinde insanlığını en iyi Ģekilde gerçekleĢtirmenin yolunu bulmuĢ demektir. Hacı BektaĢ Veli\'nin yüzyıllar öncesinden sesleniĢi, insanoğlunun bu değerleri edinmesinin istemesin-13-den değil midir zaten. Ne yazık ki bu değerlerin bilincinde olan insan sayısının fazla olmaması, globalleĢen ve hızla değiĢen bir dünyada toplumsal barıĢın temin edilmesinin önünde bir engel olarak dur-maktadır. Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümünü büyük bir coĢkuyla kutlamaya hazırlandığımız Ģu günlerde sevgi, hoĢgörü ve paylaĢma erdemlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi yaĢamaktayız.', 'mimetype': 'text/plain', 'lang': None}
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Zekeriya Baġoğlu', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
ext_ids {'doi': None, 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'xgcanlrfvrdczfiltk77rdwtki', 'revision': '101bf667-7d73-458d-85fa-e2cc77170b9b', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 100656, 'md5': '61d6c0d3afc8d282b95dad86fee5e581', 'sha1': 'd9058acf3c615b78c1f3454fccc9fa7b71cc0a99', 'sha256': '0e7598e274f11f488d191cb16079645f91d6fa1ab3e68560b65c5eeeaf0f4ba9', 'urls': [{'url': 'https://web.archive.org/web/20180414070853/http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/viewFile/100/93', 'rel': 'webarchive'}, {'url': 'http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/viewFile/100/93', 'rel': 'web'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['uxkrooc3zvejje23jad23lffwm'], 'releases': None}
filesets []
issue
language
license_slug
number
original_title
pages
publisher
refs []
release_date
release_stage
release_type article-journal
release_year
subtitle
title BĠR SEVGĠ VE HOġGÖRÜ PĠRĠ
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id aey6cb4au5a4hj4gzieqtw3nku
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

longtail_oa True