THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGINGIN THE TRAINING PROGRAM AND MONITORINGTHE EFFECTIVENESS OF RADIATION THERAPYFOR CERVICAL NEOPLASMS release_uhxmtjdjhbc6dahoowdettbtpa

by T.A. Adylkhanov, A.V. Rakhimbekov, M.N. Sandybayev, T.I. Belikhina, A.S. Zhabagina, O.B. Andreyeva, N.Yu. Karnakova, A.S. Omarbayeva, G.S. Kamzina, N.S. Zhumakanova, A.V. Lepikhina

Published in Science & Healthcare by Наука и здравоохранение.

2020  

Abstract

зектлг: жатыр мойны атерл сг (жатыр мойны обыры) бкл лемде йелдер популяциясыны онкопатологиясыны ке таралан трлерн арасында жетекш орын алады. Клиникалы зерттеулерд нтижелер бойынша жоспарлы-брахитерапиялы сатысында жатыр мойны обырын кешенд емдеу бадарламасында 3D-визуальды брахитерапия сеанстарын олдану тимд терапия шн клиникалы олайлы жадай туызады: аппликаторды орнын ауыстыру ауп азаяды, науас пен медициналы персонала жктеме азаяды, брахитерапия сатысы жеделдетлед. Диагностика жне емдеу проблемаларына интегралды кзараста компьютерлк томографиялы бейнен олдану ск млшер мен клиникалы кезене арамастан, жатыр мойны обыры бар пациенттерде жерглкт токсикалы серд жилгн арттырмай-а маызды болып табылады, бл маызды жне маызды болып ала беред. Зерттеуд масаты - жатыр мойны обырына арналан сулелк терапияны жоспарлау мен баылаудаы компьютерлк томографияны рлн анытау. Материалдар мен дстер: Бл зерттеуге жатыр мойныны сквамусты жасушалы карциномасыны аныталан диагнозы бар 18 науас крд, олар жамбас аймаында, SD 50 Gy дейн айматы метастаз аймаында, SOD 36-40 Gy дейн параорталы лимфа тйндерне профилактикалы сулелену, содан кейн брахитерапия жргзлд. компьютерлк томографияны кмегмен баылау. Нтижелер: компьютерлк томографиялы бейнелеуд баылаудаы брахитерапияны тимдлгне талдау жасалды. Есептелген томографиялы суреттерд радиациялы емдеуден брын жне одан кейн салыстыраннан кейн зерттеуге енгзлген пациенттер о згерстерд анытады - ск клемн азаюы, айматы лимфа тйндерн саны мен млшерн тмендеу орытынды: жатыр мойны обырына арналан компьютерлк томографияны олдану рентгенолога бастапы скт жадайы, параметрлк жне лимфогендк метастазды айматары туралы объективт апарат беред. Осылайша, жатыр мойны обырына арналан радиациялы терапия кезнде жоспарлы жне динамикалы баылау шн компьютерлк томографиялы бейнен олдану сулелену жадайларын жекелендруге, аупт органдара радиациялы жктемен азайтуа ммкндк беред жне радиациялы терапия сапасыны кепл болып табылады.
In text/plain format

Archived Files and Locations

There are no accessible files associated with this release. You could check other releases for this work for an accessible version.

Not Preserved
Save Paper Now!

Know of a fulltext copy of on the public web? Submit a URL and we will archive it

Type  article-journal
Stage   published
Date   2020-02-29
Language   en ?
Container Metadata
Not in DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2410-4280
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: f0dc2191-31a4-487f-b3a3-779832abdb41
API URL: JSON