Activation of Pancreatic Acinar FXR Protects against Pancreatitis via Osgin1-Mediated Restoration of Efficient Autophagy release_ud7q5k2szvfr3bna2fbb3hkbmq

by Yufan Zheng, Wenrui Sun, Zhengyang Wang, Jiaying Liu, Cong Shan, Chenxi He, Borui Li, Xiao Hu, Wenjia Zhu, Liyan Liu, Fei Lan, Changtao Jiang (+3 others)

1
author
2
author
3
author
4
author
5
author
6
author
7
author
8
author
9
author
10
author
11
author
12
author
13
author
14
author
15
author