ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΩΝ PP ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ 14ΤΕV: ΠΕΙΡΑΜΑ CMS ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ LHC release_s5gv4zhjcfe5lbdavn36zo5arq

by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ

Entity Metadata (schema)

abstracts []
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': {'seq': 'first'}}
ext_ids {'doi': '10.12681/eadd/9030', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'k6vbl7uudrggjkyh6finng5ake', 'revision': 'fc38cf60-7187-491a-bf44-fdfb0ffb296f', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 53879436, 'md5': 'b20b2cb17f0a15567a4524356cb983aa', 'sha1': 'f117e4a41ad2db885c1f53b60881bcb34b9bd0a7', 'sha256': 'f702847d02f6170dad006cecf064e5568b68bcfff56f1f3bddf57f779af9cd70', 'urls': [{'url': 'http://cds.cern.ch/record/2226011/files/CERN-THESIS-97-016.pdf', 'rel': 'repository'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20190430204144/http://cds.cern.ch/record/2226011/files/CERN-THESIS-97-016.pdf', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['s5gv4zhjcfe5lbdavn36zo5arq'], 'releases': None}
filesets []
issue
language
license_slug
number
original_title
pages
publisher National Documentation Centre
refs []
release_date
release_stage published
release_type thesis
release_year
subtitle
title ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΩΝ PP ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ 14ΤΕV: ΠΕΙΡΑΜΑ CMS ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ LHC
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id u5u7e4xyazgqfixeckhalbudwm
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

crossref.type dissertation