ZASTOSOWANIE NARZÊDZI CASE DO PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ*** 1. Wprowadzenie release_rev_efad7e55-3d7a-4092-9f39-bf565565f03a

by Ewa Dêbiñska, Piotr Cichociñski

Released as a article-journal .

Abstract

Podstaw¹ efektywnego korzystania z systemów informacji geograficznej (SIG) jest poprawnie skonstruowana baza danych, pozwalaj¹ca na szybkie i sprawne uzyskiwanie informacji na interesuj¹cy temat. Ze wzglêdu na specyfikê SIG, konieczne jest, by taka baza oprócz danych opisowych obiektów przechowywa³a równie¿ informacje dotycz¹ce po³o¿e-nia i kszta³tu tych obiektów. Jeszcze kilka lat temu z powodu ograniczonej wydajnoœci sprzêtu komputerowego i oprogramowania baz danych powszechnie wykorzystywany by³ tak zwany georelacyjny model danych. Dane przestrzenne (informacja o kszta³cie i po³o¿e-niu obiektów) by³y gromadzone w indeksowanych plikach binarnych, zoptymalizowanych pod k¹tem szybkoœci wyœwietlania i dostêpu. Atrybuty (dane opisowe) zapisywano w ta-beli o liczbie wierszy odpowiadaj¹cej liczbie obiektów w pliku binarnym, dodatkowo by³y one powi¹zane z obiektami poprzez wspólny identyfikator. Pomimo podzia³u danych przestrzennych i atrybutowych, georelacyjny model danych dominowa³ przez d³ugie lata. G³ówny powód by³ jeden – mo¿liwoœae efektywnej obs³ugi z³o¿onych zbiorów danych. Jed-nak¿e model ten mia³ równie¿ istotne ograniczenia. Jednym z g³ównych by³ fakt grupowa-nia obiektów w jednorodne zbiory punktów, linii i obszarów. Spowodowane to by³o miê-dzy innymi zapisem topologii, która na przyk³ad nie dopuszcza³a przecinaj¹cych siê linii.
In text/plain format

Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Revision

This is a specific, static metadata record, not necessarily linked to any current entity in the catalog.

Catalog Record
Revision: efad7e55-3d7a-4092-9f39-bf565565f03a
API URL: JSON