A Roadmap for Big Model release_rev_23f5d650-36a4-4132-8e00-9a6f63d94567

by Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han (+88 others)

1
author
2
author
3
author
4
author
5
author
6
author
7
author
8
author
9
author
10
author
11
author
12
author
13
author
14
author
15
author
16
author
17
author
18
author
19
author
20
author
21
author
22
author
23
author
24
author
25
author
26
author
27
author
28
author
29
author
30
author
31
author
32
author
33
author
34
author
35
author
36
author
37
author
38
author
39
author
40
author
41
author
42
author
43
author
44
author
45
author
46
author
47
author
48
author
49
author
50
author
51
author
52
author
53
author
54
author
55
author
56
author
57
author
58
author
59
author
60
author
61
author
62
author
63
author
64
author
65
author
66
author
67
author
68
author
69
author
70
author
71
author
72
author
73
author
74
author
75
author
76
author
77
author
78
author
79
author
80
author
81
author
82
author
83
author
84
author
85
author
86
author
87
author
88
author
89
author
90
author
91
author
92
author
93
author
94
author
95
author
96
author
97
author
98
author
99
author
100
author