Trendy v podnikání-vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni Trendy v podnikání-Business Trends 2/2013 55 SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝ MANAGEMENT release_rettud6jjneonlbflqpv2na7c4

by Čeněk Celer

Released as a article-journal .

Abstract

ÚVOD Určujícím rysem moderního managementu se stává symbióza podnikatelských aktivit a schopností vlastního rozvoje s řešením společenských potřeb. Implementací sociálních a environmentálních aspektů do každodenních aktivit a komunikací se stakeholdery se podnik hlásí k zásadám společenské odpovědnosti, corporate social responsibility (CSR). Autor příspěvku se proto pokusil monitorovat v první polovině 2013 situaci v této oblasti. Oslovil 152 podniků působících v České republice. Z nich 73 patří do kategorie malých a středních podniků (do 50 zaměstnanců), 32 podniků zaměstnává 51-250 osob a 41 podnik má více než 251 zaměstnance. Téměř 80 % z nich tvoří podniky s domácím kapitálem, ostatní jsou součástí mezinárodní společnosti s centrálou mimo ČR, či s centrálou se sídlem v ČR. 1 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST Podnik neexistuje izolovaně, je součástí svého okolí, komunity, kterou ovlivňuje a současně by na ni měl působit tak, aby posílil své podnikatelské úspěchy. K rozšíření portfolia svých cílů jej také motivuje rostoucí konkurence. Manažeři si stále častěji uvědomují význam image, která jim spolu s uvážlivým chováním k okolí zajišťuje žádoucí konkurenční výhody. Management společensky odpovědných podniků uplatňuje vůči prostředí etické zásady chování: omezuje dopady na životní prostředí, zlepšuje komunikaci se zákazníky, usiluje o to, aby se spolupracovníci cítili dobře, čímž posiluje jejich oddanost, a přitom pomáhá okolní komunitě (Martinčík, Polívka, 2012). Proto by moderní podniková strategie měla stát na třech pilířích: na ekonomické prosperitě, na kvalitním životním prostředí a na adekvátním společenském kapitálu (tripple bottom line: economic-environmental-social) (Sawitz, Weber, 2006). Management mnohých podniků v České republice (ČR) však považuje CSR pouze za krátkodobý PR nástroj, kterým působí na cílový trh (Blue Events, 2012). Z výše uvedeného šetření vyplývá, že strategii CSR má zpracována pouze čtvrtina podniků, téměř třetina o její tvorbě neuvažuje ani v budoucnosti. Společenská odpovědnost by se měla stát součástí takové strategie, která podnik perspektivně posiluje. Společensky odpovědný management se nesnaží společnosti pouze pomáhat, samozřejmě mu jde o zajištění trvalé ziskovosti. Proto je významný přínos a návratnost takové strategie. Kupř. společnost Nestlé zakotvila koncept CSR do svých globálních strategií: v zemích, odkud dováží kávu a kakao, odstraňuje ve spolupráci s tamními farmáři špatné podmínky dětské práce. Dříve než začala společnost působit v Indii, zjistila, že tamní producenti mléka nerespektují obvyklé standardy jeho produkce, což mělo dopad na kvalitu suroviny. Proto se management Nestlé rozhodl podpořit vzdělávání rodin farmářů a ti se pak naučili vyrábět mléko na požadované úrovni. Farmářům se tím zvýšila životní úroveň a Nestlé současně kontroluje jakost surovin, které potřebuje pro své výrobky (Petříková, 2012). Obdobně tak i pivovarnický gigant Heineken, který aktivně působí v 71 zemích světa, našel řešení pro rozvoj místních komunit cestou strategie lokálního získávání zdrojů. Cílem podniku je získávat pro lokální značky, především v Africe, až 60 % místních zdrojů. Tak se posiluje místní ekonomika, garantuje místním farmářům odběr jejich surovin, čímž se zvyšují jejich příjmy Cena Byznysu pro společnost, 2013). Heineken ušetří nejen náklady na dovoz surovin, ale zmírní tím také uhlíkovou stopu. Unilever ČR a Tesco Stores ČR zase zefektivnily logistiku přepravy zboží, čímž se nejen snížily emise zdraví škodlivých látek, ale oběma podnikům také klesly náklady na dopravu (Fórum pro udržitelné podnikání, 2013).
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  376.4 kB
file_i5m3etw3t5ge3h6gl2n57cwvpy
www.dfek.zcu.cz (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: a789650a-c60c-419b-9b9f-4db9a542cc16
API URL: JSON