YAZILI METİN-SÖZLÜ METİN BAĞLAMINDA KUR'AN METNİNİN MAHİYETİ Abstract The Essence of Quranic Text in The Context of Written Text-Oral Text release_pzaobtflfncmxlrwyd7cg5pqz4

by İstanbul Haseki, Dini Yuksek, İhtisas Merkezi, Egitim Gorevlisi, Fatih İbiş

Released as a article-journal .

Abstract

Öz Kur'an, nüzul sonrası süreçte genellikle yazılı bir kitap ve yazılı bir metin olarak değerlendirilegelmiştir. Ancak kitap ve metin kavramları, sözlü metin perspekti nden ele alındığında yazılı metin formundan farklı bir içerik ve anlam kazanmaktadır. Bu farklılığın metnin anlaşılması ve yorumlanmasına yapacağı kaçınılmaz etki, öznenin zihninde var olan metin algısını daha önemli hale getirmektedir. Bu makale yazılı me-tin-sözlü metin bağlamında Kur'an metninin mahiyetini konu edinmekle, Kur'an'ın doğru anlaşılmasında öznenin sahip olduğu metin algısının önemine dikkat çekmek-tedir. Bu bağlamda konu, tarihsel süreç içinde oluşan geleneksel ve kurumsal kabuller bir yana Kur'an'ın kendi iç ve dış bağlamsal zemini dikkate alınarak tahlil edilmeye çalışılmıştır. The post revelation period, Quran has being generally evaluated as a written book and a written text. Whereas the concept of book and text gains different meanings, which differs from written text, in terms of oral text. This different perception has a great impact on understanding and interpretation of the text. Thus, it makes understanding of text, which exists in the mind of subject, more signi cant. This paper analyzes the essence of Qur'anic text in terms of written text-oral text. Therefore, this article also draw attention to value of perception of the text which is grasped by subject. In this regard, the topic is analyzed in the light of internal and external context of Quranic text rather than the traditional and instituitional approaches in the historical period of Qur'anic study.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  131.4 kB
file_q6znwrngardzhlkuu3hfm7oay4
web.archive.org (webarchive)
dergipark.gov.tr (web)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 8cdadd0c-7196-46d0-9c42-85d8f262be6d
API URL: JSON