Three-dimensional g-C3N4/MgO composites as a high-performance adsorbent for removal of Pb(II) from aqueous solution release_ptffs7wrxvbytjwvxge4iemgjq

by Jianjun Zhou, Xionghui Ji, Xiaohui Zhou, Jing Guo, Junyu Sun, Yaochi Liu

References

This release citing other releases
 1. (DOI: 10.1016/j.molliq.2018.03.046)
 2. (DOI: 10.1016/j.molliq.2017.12.145)
 3. (DOI: 10.1016/j.mseb.2016.08.003)
 4. (DOI: 10.1016/j.jpcs.2016.10.009)
 5. (DOI: 10.1016/j.jece.2017.03.031)
 6. (DOI: 10.1016/j.jece.2017.07.015)
 7. (DOI: 10.1016/j.jcis.2015.06.004)
 8. (DOI: 10.1016/j.catcom.2015.03.004)
 9. (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2016.08.067)
 10. (DOI: 10.1016/j.mssp.2017.11.043)
 11. (DOI: 10.1016/j.molliq.2018.03.029)
 12. (DOI: 10.1016/j.jtice.2018.05.012)
 13. (DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.07.073)
 14. (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2016.09.007)
 15. (DOI: 10.1016/j.jcis.2017.09.063)
 16. (DOI: 10.1016/j.jtice.2017.12.024)
 17. (DOI: 10.1016/j.matlet.2017.11.072)
 18. (DOI: 10.1016/j.apcatb.2017.08.044)
 19. (DOI: 10.1016/j.molliq.2018.03.093)
 20. (DOI: 10.1016/j.molliq.2018.02.118)
 21. (DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.09.127)
 22. (DOI: 10.1016/j.jallcom.2016.03.118)
 23. (DOI: 10.1016/j.ultsonch.2016.07.029)
 24. (DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.12.034)
 25. (DOI: 10.1021/acs.iecr.6b00172)
 26. (DOI: 10.1016/j.cej.2014.04.089)
 27. (DOI: 10.1016/j.cej.2013.05.089)
 28. (DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.01.109)
 29. (DOI: 10.1205/095758298529326)
 30. (DOI: 10.1016/j.watres.2005.10.040)
 31. (DOI: 10.1021/ja01203a066)
 32. (DOI: 10.1016/s0043-1354(03)00002-2)
 33. (DOI: 10.1016/j.carbon.2004.03.019)
 34. (DOI: 10.1021/ie5046928)
 35. (DOI: 10.1021/acsami.5b07723)
 36. (DOI: 10.1016/j.carbpol.2012.08.030)
 37. (DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b00790)
 38. (DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.08.110)
 39. (DOI: 10.5004/dwt.2018.21805)
 40. (DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.03.268)
 41. (DOI: 10.1016/j.envpol.2017.07.004)
 42. (DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.10.059)
 43. (DOI: 10.1016/j.jtice.2016.02.031)
 44. (DOI: 10.1021/acssuschemeng.8b01934)