Three-dimensional g-C3N4/MgO composites as a high-performance adsorbent for removal of Pb(II) from aqueous solution release_ptffs7wrxvbytjwvxge4iemgjq

by Jianjun Zhou, Xionghui Ji, Xiaohui Zhou, Jing Guo, Junyu Sun, Yaochi Liu

1
author
2
author
3
author
4
author
5
author
6
author