Den internationella historiens uppgång och fall Trender inom svensk internationell historieforskning 1950-2005* release_omhkh6qmlndf7ne2py7rrw4kii

by Av Stefan, Eklöf Amirell

Released as a article-journal .

2006   Volume 126

Abstract

Svenska historiska föreningen och Historisk tidskrift har nyligen firat sitt 125-årsjubileum, vilket uppmärksammades av redaktören i tidskriftens första häfte 2005. 1 I den levande skildring som Lars M Andersson ger av föreningens bildande i maj 1880, konstaterar han att den-liksom Nordiska museet-kan ses som uttryck för tidens nationella strömningar, men också för ansträng-ningarna att professionalisera historieämnet. De motiv som anfördes för för-eningens bildande illustrerar väl hur intimt sammankopplad historieämnets professionalisering under 1800-talet var med tidens nationalistiska idéer. Föreningen syftade till att skapa en mötesplats för alla de fosterländskt sin-nade svenskar som intresserade sig för nationens beundransvärda förflutna. Trots att få svenska historiker i dag skulle instämma i den hyllning till den svenska historiens "storhet, ädelhet och rikedom" som historieprofessorn Fred-rik Ferdinand Carlsson framförde på föreningens konstituerande möte, finns det anledning att reflektera över i vilken utsträckning 1800-talets nationella paradigm ännu präglar svensk historieforskning. Som Lars M Andersson kon-staterar fylls innehållet i Historisk tidskrift-då liksom nu-framför allt av ämnen som rör fosterlandets hävder. 2
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  180.8 kB
file_lloi3z6cqvgvrhcdusi5exwq44
web.archive.org (webarchive)
www.historisktidskrift.se (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2006
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 71353174-9bce-4d71-bd71-b620b838c4d0
API URL: JSON