ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده release_oaugw5qidvezfflenbvrlxwymy

by مریم جانعلی زاده, احمد نظامی, ابراهیم ایزدی دربندی, مهدی پارسا

References

NOTE: currently batch computed and may include additional references sources, or be missing recent changes, compared to entity reference list.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 0 references (in 23477ms)
No References Found