ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده release_oaugw5qidvezfflenbvrlxwymy

by مریم جانعلی زاده, احمد نظامی, ابراهیم ایزدی دربندی, مهدی پارسا

Cited By

References to this release by other works.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 0 references (in 12222ms)
No References Found