ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده release_oaugw5qidvezfflenbvrlxwymy

by مریم جانعلی زاده, احمد نظامی, ابراهیم ایزدی دربندی, مهدی پارسا

Entity Metadata (schema)

abstracts[] {'sha1': 'e9e8d99c8233079d7cc85fb59eade58f6e77c9b7', 'content': 'به\u200cمنظور بررسی تحمل به یخ\u200cزدگی بارهنگ سرنیزه\u200cای، آزمایشی به\u200cصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پنج اکوتیپ بارهنگ (بجنورد، کلات، مشهد، قاین و بیرجند) پس از سه ماه رشد و خوسرمایی در شرایط طبیعی در معرض هشت دمای یخ\u200cزدگی (صفر، 3-، 6-، 9-، 12-، 15-، 18- و 21- درجه سانتی\u200cگراد) قرار گرفتند. سپس گیاهان برای بازیافت به محیط گلخانه منتقل شدند. یک ماه بعد، بقاء و برخی از خصوصیات رشدی گیاهان با اندازه\u200cگیری صفاتی چون درصد بقاء، دمای پنجاه درصد کشندگی براساس درصد بقاء (LT50su)، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک برگ و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک (RDMT50) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد بقای اکوتیپ مشهد بیشتر از چهار اکوتیپ دیگر و LT50su آن نیز 3/5 درجه سانتی\u200cگراد از اکوتیپ بیرجند کمتر بود. اثر متقابل اکوتیپ و دما بر درصد بقاء معنی\u200cدار بود و تنها اکوتیپ\u200cهای مشهد و بجنورد در دمای 15- درجه سانتی\u200cگراد بقاء داشتند. با کاهش دما به کمتر از 12- درجه سانتی\u200cگراد، تعداد و سطح برگ گیاهان کاهش یافت. همچنین کاهش دما به کمتر از 6- درجه سانتی\u200cگراد وزن خشک گیاهان را به\u200cطور معنی\u200cداری کاهش داد. براساس شاخص RDMT50 اکوتیپ بجنورد متحمل\u200cترین و اکوتیپ بیرجند حساس\u200cترین اکوتیپ بودند. بین درصد بقاء، دمای پنجاه درصد کشندگی براساس درصد بقاء و RDMT50 همبستگی منفی و معنی\u200cداری (به\u200cترتیب***97/0- =r و *53/0- =r) وجود داشت.', 'mimetype': 'text/plain', 'lang': 'fa'}
container {'state': 'active', 'ident': 'xyxdiyrn3fgenmfk3rmdwtoq5i', 'revision': '95d67ebd-12f6-4cb6-8021-1c946e3db5cf', 'redirect': None, 'extra': {'country': 'ir', 'default_license': 'CC-BY', 'doaj': {'as_of': '2022-07-06', 'default_license': 'CC-BY', 'seal': False}, 'languages': ['fa'], 'publisher_type': 'unipress', 'road': {'as_of': '2018-01-24'}, 'urls': ['https://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable']}, 'edit_extra': None, 'name': 'Pizhūhishhā-yi zirā̒ī-i Īrān', 'container_type': None, 'publication_status': None, 'publisher': 'Ferdowsi University of Mashhad', 'issnl': '2008-1472', 'issne': '2423-3978', 'issnp': '2008-1472', 'wikidata_qid': 'Q50808191'}
container_id xyxdiyrn3fgenmfk3rmdwtoq5i
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'مریم جانعلی زاده', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': 'دانشگاه فردوسی مشهد', 'extra': None}
{'index': 1, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'احمد نظامی', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': 'دانشگاه فردوسی مشهد', 'extra': None}
{'index': 2, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'ابراهیم ایزدی دربندی', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': 'دانشگاه فردوسی مشهد', 'extra': None}
{'index': 3, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'مهدی پارسا', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': 'دانشگاه فردوسی مشهد', 'extra': None}
ext_ids {'doi': '10.22067/gsc.v13i4.33177', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': '364e1d93bafd4721b4c07db08f349e4a', 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'zpbh72mr3ndqfbksdxtnichkse', 'revision': '9808eedd-65cf-444c-8563-9403eacc9549', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 872062, 'md5': 'b8bd9058f03c1c4756e8ef6ae303f13c', 'sha1': '64494fa0fc9065eb8f84cd5a163919b3849115cd', 'sha256': '7632e76eb7b935ef380269d1411734edd282434e98099737d5cd1450fa19b92d', 'urls': [{'url': 'https://jcesc.um.ac.ir/article_37456_a077dc29aad33e8317e5b54778a77c6f.pdf', 'rel': 'publisher'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20210812204002/https://jcesc.um.ac.ir/article_37456_a077dc29aad33e8317e5b54778a77c6f.pdf', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['oaugw5qidvezfflenbvrlxwymy'], 'releases': None}
filesets []
issue
language fa
license_slug
number
original_title
pages 754-765
publisher Ferdowsi University of Mashhad
refs []
release_date
release_stage published
release_type article-journal
release_year 2015
subtitle
title ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده
version
volume 13
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id c7ykr7rhn5dlfedp3urqbqegqi
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

country ir
doaj {'keywords': ['بازیافت', 'بقاء', 'دمای پنجاه درصد کشندگی', 'وزن خشک'], 'subject': [{'code': 'SB1-1110', 'scheme': 'LCC', 'term': 'Plant culture'}, {'code': 'S1-972', 'scheme': 'LCC', 'term': 'Agriculture (General)'}]}
release_month 12