ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده release_oaugw5qidvezfflenbvrlxwymy

by مریم جانعلی زاده, احمد نظامی, ابراهیم ایزدی دربندی, مهدی پارسا

1
author
2
author
3
author
4
author