رابطۀ بین فرهنگ و انسجام مدرسه با عملکرد مدیران مدارس در پاسخ‌گویی به نیازهای محیطی با نقش میانجی‌گری تعهد اخلاقی و کارآمدی جمعی release_n2qzu2uoebdsnkdb2vno5qcgyi

by اکبر, مریم, جواد

Published .

2019  

Archived Files and Locations

application/pdf  1.2 MB
file_fz2ni5wzxvbjjmyspjtolbmzhu
jsa.uok.ac.ir (publisher)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   published
Year   2019
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: bc45e460-071a-4954-b46f-2e0f3c107d2a
API URL: JSON