Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam release_jjorcnanvbe7djgtn7s7fw7yaq

by Hoàng Thanh Tú, Ninh Thị Hạnh

Published in VNU Journal of Science Education Research by Vietnam National University Journal of Science.

Volume 33 (2017)

Abstract

Hiện nay ở Việt Nam, toàn ngành giáo dục đang thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW, Hội nghị Trung ương 8 Khoá XI của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bối cảnh đó đặt ra cho các cơ sở đào tạo GV trong cả nước hai nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng đến "vận mệnh" mỗi cơ sở đào tạo: Thứ nhất, làm thế nào để đào tạo được những thế hệ giáo viên (GV) tương lai đủ năng lực giảng dạy chương trình giáo dục phổ mới? Thứ hai, làm thế nào để bồi dưỡng và đào tạo lại các GV đang trực tiếp giảng dạy ở phổ thông? Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu tổng quan về hai mô hình đào tạo GV (mô hình song song và mô hình kế tiếp-kết hợp) đang được áp dụng hiện nay, bài viết đưa ra những đề xuất cho việc phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam.
In application/xml+jats format

Archived Files and Locations

application/pdf  224.5 kB
file_wzx47upugnchxlomgjloikopl4
js.vnu.edu.vn (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   published
Date   2017-06-22
Journal Metadata
Not in DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2588-1159
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: db0885eb-f583-439a-a7c8-fc013411ca3c
API URL: JSON