Dysfunctions of family system and juvenile delinquency release_jgv3d2f3vrenzadvnwtn2df57y

by Aleksandra Dymowska, Marta Pięta

References

NOTE: currently batch computed and may include additional references sources, or be missing recent changes, compared to entity reference list.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 1 - 30 of 43 references (in 70ms)
[b0]

via grobid
Adamski F.: Socjologia małżeństwa i rodziny., Warsaw: PWN, 1984.
[b1]

via grobid
Badora S., Czeredrecka B., Marzec D.: Rodzina i formy jej wspomagania., Cracow: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001.
[b2]

via grobid
Becker G. S.: Crime And Punishment: An Economic Approach. J. Polit.Econ, 1968; 2: 169-217.
[b3]

via grobid
Black C.: It will never happen to me!, Denver: MAC Printing and Publications Division, 1982.
[b4]

via grobid
Bilikiewicz T., Strzyżewski: Psychiatria., Warsaw: PZWL, 1992.
[b5]

via grobid
Blaim A.: Biomedyczne problemy rozwoju dziecka., in: Rodzina i dziecko, ed.: M. Ziemska., Warsaw: PWN, 1986, pages: 77-126.
[b6]

via grobid
Bradshaw J.: Bradshaw on the Family: A Revolutionary Way of Self-Discovery., Deerfield Beach: Health Communications Inc, 1988.
[b7]

via grobid
Braun-Gałkowska M.: Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa., Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992.
[b8]

via grobid
Brier, S.S., Fienberg S.E.: Recent Econometric Modeling Of Crime And Punishment. Support for the Deterrence Hypothesis? Eval Rev, 1980; 2: 47-191.
[b9]

via grobid
Carter, E., McGoldrick, M.: Forming a remarried family., in: The changing family life cycle: A framework for family therapy, ed. B. Carter, M. McGoldrick. New York: Gardner Press, 1988, pages: 399-429.
[b10]

via grobid
Ciosek M.: Psychologia sądowa i penitencjarna., Warsaw: PWN, 2001.
[b11]

via grobid
Ciosek, M.: Psychologia sądowa i penitencjarna., Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2003.
[b12]

via grobid
Cook P.J.: Research on criminal deterrence: laying the groun- dwork for the second decade., in: Crime and Justice:An Annual References: Review of Research, t.2, eds.: N. Morris, M. Tonry., Chicago: University of Chicago Press, 1980, pages: 211-268.
[b13]

via grobid
Cudak S.: Konflikty rodzinne a trudności wychowawcze dzieci i młodzieży., in: Rodzina w kontekście współcze- snych problemów wychowania, ed.: B. Muchacka., Cracow: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008, pages: 197-206.
[b14]

via grobid
Czabała J.Cz.: Rodzina a zaburzenia psychiczne, koncep- cje i studia nad percepcją interpersonalną., Cracow: Instytut Psychoneurologiczny: Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1988.
[b15]

via grobid
Czabała J.Cz.: Rodzina jako system realizujący cele., in: Rodzina w terapii, ed.: A. Pohorecka., Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 1992, pages: 9-16.
[b16]

via grobid
Czapów C.: Czy Johny stanie się gangsterem? Warsaw: Wiedza Powszechna, 1959.
[b17]

via grobid
De Barbaro M.: Struktura rodziny., in: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, ed.: M. de Barbaro., Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994, pages: 45-56.
[b18]

via grobid
Farington D.P.: The development of offending and anti- social behaviour from childchood: Key findings from the Cambridge Study in Delinguent Development. J Child Psychol Psychiatry, 1995, 6: 929-964.
[b19]

via grobid
Gierowski J.K.: Psychologiczne wyznaczniki przestępczości., in: Psychologia, t.3, ed.: J. Strelau., Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, 2005, pages: 710-729.
[b20]

via grobid
Harwas-Napierała B.: Komunikacja interpersonalna w rodzinie., Poznan: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
[b21]

via grobid
Hollin, C.R., Browne D., Palmer E.J.: Przestępczość wśród młodzieży. Rozpoznawanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka., Gdansk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, 2004.
[b22]

via fuzzy
The Relationship Between Parenting and Delinquency: A Meta-analysis
Machteld Hoeve, Judith Semon Dubas, Veroni I. Eichelsheim, Peter H. van der Laan, Wilma Smeenk, Jan R. M. Gerris
2009   Journal of Abnormal Child Psychology
doi:10.1007/s10802-009-9310-8  pmcid:PMC2708328  pmid:19263213 
web.archive.org [PDF]
[b23]

via grobid
Józefik B.: Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin., in: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin: od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, ed.: L. Górniak, B. Józefik., Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, pages: 19-32.
[b24]

via grobid
Kawula S.: Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych., in: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, ed.: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke. Torun: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004, pages: 135-172.
[b25]

via grobid
Lipka M.: Przestępczość nieletnich w Polsce. Zapobieganie i zwalczanie., Warsaw: PWN, 1971.
[b26]

via grobid
Loeber R., Stouthamer-Loeber M.: Family Factors as Correlates and Predictors of Juvenile Conduct Problems and Delinquency. Crime & Just., 1986; 7: 29-149.
[b27]

via grobid
Plopa M.: Psychologia rodziny: teoria i badania. Elblag: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej, 2004.
[b28]

via grobid
Poraj G., Rostowski J.: Wstęp., in: Zagrożenia życia rodzin- nego, ed.: G. Poraj, J. Rostowski., Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, pages: 5-8.
[b29]

via grobid
Pytka L., Zacharuk T.: Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego., in: Pedagogika społeczna, ed.: T. Pilch, I. Lepalczyk, Warsaw: Wydawnictwo Żak, 1995, pages: 396-401.
Showing 1 - 30 of 43 references  next »