Bartłomiej Różycki MODYFIKOWANIE SYMBOLIKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ WOBEC POMNIKóW Modifying political symbols in the public sphere as exemplified by the attitude towards Communist monuments in Poland since the democratic transition of 1989 release_iurxj6xpkrc3npakxztpfkaf7e

by Instytut Studiów, Politycznych Polskiej, Akademii Nauk

Released as a article-journal .

Abstract

Streszczenie Artykuł jest rezultatem szerszych badań nad stosunkiem do symboli upadłej dyk-tatury, pozostających w przestrzeni publicznej po wprowadzeniu demokracji. Na podsta-wie szerokiej kwerendy przypadków rozmaitego traktowania takich pamiątek przeszłości w postkomunistycznej Polsce, wyselekcjonowane zostały te najlepiej oddające rozmaite aspekty tego zjawiska. Posłużyły one wskazaniu typów działań zachodzących wokół po-mników oraz rodzajów aktorów politycznych angażujących się w ten proces. Tekst sta-nowi element badań empirycznych prowadzonych w ujęciu międzynarodowym, których ostatecznym celem jest usystematyzowanie tego tematu i jego syntetyczne, komparaty-styczne opracowanie. Abstract The following paper is the result of broader investigation regarding the attitude towards past dictatorship symbols which remain in the public sphere even after the democratic transition. Based on a wide query of a variety of case studies regarding different postures towards particular relics of the past in post-communist Poland, I selected those best reflecting various aspects of the subject. They have been used to indicate the types of actions that refer to the topic, as well as political actors involved in the process. The article constitutes a part of empirical research conducted in an international context whose eventual goal is to systematize the subject and to elaborate on its comparative synthesis.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  321.6 kB
file_kqt3ozpwvngozej43ke5qljxoy
czasopisma.pwszplock.pl (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 303e0b53-4f45-42fc-8992-2b5cf5ab6977
API URL: JSON