Plate-to-Layer Bi2MoO6/MXene-Heterostructured Anode for Lithium-Ion Batteries release_ikeisgnznfdo7dc7d3gpyb6wba

by Peng Zhang, Danjun Wang, Qizhen Zhu, Ning Sun, Feng Fu, Bin Xu

References

NOTE: currently batch computed and may include additional references sources, or be missing recent changes, compared to entity reference list.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 1 - 30 of 61 references (in 308ms)
[312_CR1]

via fatcat-pubmed
MXene-Based Electrode with Enhanced Pseudocapacitance and Volumetric Capacity for Power-Type and Ultra-Long Life Lithium Storage
Shanshan Niu, Zhiyu Wang, Mingliang Yu, Mengzhou Yu, Luyang Xiu, Song Wang, Xianhong Wu, Jieshan Qiu
2018   ACS Nano
doi:10.1021/acsnano.8b01459  pmid:29589911 
[312_CR2]

via crossref
Bi Nanoparticles Anchored in N-Doped Porous Carbon as Anode of High Energy Density Lithium Ion Battery
Yaotang Zhong, Bin Li, Shumin Li, Shuyuan Xu, Zhenghui Pan, Qiming Huang, Lidan Xing, Chunsheng Wang (+ more)
2018   Nano-Micro Letters
doi:10.1007/s40820-018-0209-1  pmcid:PMC6199101  pmid:30393704 
web.archive.org [PDF]
[312_CR3]

via crossref
Extended "Adsorption–Insertion" Model: A New Insight into the Sodium Storage Mechanism of Hard Carbons
Ning Sun, Zhaoruxin Guan, Yuwen Liu, Yuliang Cao, Qizhen Zhu, Huan Liu, Zhaoxiang Wang, Peng Zhang (+ more)
2019   Advanced Energy Materials
doi:10.1002/aenm.201901351 
[312_CR4]

via crossref
A safe and fast-charging lithium-ion battery anode using MXene supported Li3VO4
Yanghang Huang, Haochen Yang, Yi Zhang, Yamin Zhang, Yutong Wu, Mengkun Tian, Peng Chen, Robert Trout (+ more)
2019   Journal of Materials Chemistry A
doi:10.1039/c9ta02037c 
[312_CR5]

via crossref
Facile Synthesis of Blocky SiO x /C with Graphite-Like Structure for High-Performance Lithium-Ion Battery Anodes
Quan Xu, Jian-Kun Sun, Ya-Xia Yin, Yu-Guo Guo
2017   Advanced Functional Materials
doi:10.1002/adfm.201705235 
[312_CR6]

via fatcat-pubmed
A Universal Strategy for Hollow Metal Oxide Nanoparticles Encapsulated into B/N Co-Doped Graphitic Nanotubes as High-Performance Lithium-Ion Battery Anodes
Hassina Tabassum, Ruqiang Zou, Asif Mahmood, Zibin Liang, Qingfei Wang, Hao Zhang, Song Gao, Chong Qu (+ more)
2018   Advanced Materials
doi:10.1002/adma.201705441  pmid:29318669 
[312_CR7]

via fatcat-pubmed
Hierarchically Nanostructured Transition Metal Oxides for Lithium-Ion Batteries
Mingbo Zheng, Hao Tang, Lulu Li, Qin Hu, Li Zhang, Huaiguo Xue, Huan Pang
2018   Advanced Science
doi:10.1002/advs.201700592  pmcid:PMC5867132  pmid:29593962 
web.archive.org [PDF]
[312_CR8]

via fatcat-pubmed
Conversion Reaction-Based Oxide Nanomaterials for Lithium Ion Battery Anodes
Seung-Ho Yu, Soo Hong Lee, Dong Jun Lee, Yung-Eun Sung, Taeghwan Hyeon
2015   Small
doi:10.1002/smll.201502299  pmid:26627913 
[312_CR9]

via fatcat-pubmed
Engineering of multi-shelled SnO2 hollow microspheres for highly stable lithium-ion batteries
Jian Zhang, Hao Ren, Jiangyan Wang, Jian Qi, Ranbo Yu, Dan Wang, Yunling Liu
2016   Journal of Materials Chemistry A
doi:10.1039/c6ta07717j 
[312_CR10]

via fatcat-pubmed
Preparation and Electrochemical Properties of SnO2 Nanowires for Application in Lithium-Ion Batteries
Min-Sik Park, Guo-Xiu Wang, Yong-Mook Kang, David Wexler, Shi-Xue Dou, Hua-Kun Liu
2007   Angewandte Chemie International Edition
doi:10.1002/anie.200603309  pmid:17163569 
[312_CR11]

via crossref
3D-0D Graphene-Fe3O4 Quantum Dot Hybrids as High-Performance Anode Materials for Sodium-Ion Batteries
Huan Liu, Mengqiu Jia, Qizhen Zhu, Bin Cao, Renjie Chen, Yu Wang, Feng Wu, Bin Xu
2016   ACS Applied Materials and Interfaces
doi:10.1021/acsami.6b09496  pmid:27642811 
[312_CR12]

via fatcat-pubmed
A facile synthesis of controlled Mn3O4 hollow polyhedron for high-performance lithium-ion battery anodes
Mingyue Wang, Ying Huang, Na Zhang, Ke Wang, Xuefang Chen, Xiao Ding
2018   Chemical Engineering Journal
doi:10.1016/j.cej.2017.12.017 
[312_CR13]

via crossref
Metal Oxides and Oxysalts as Anode Materials for Li Ion Batteries
M. V. Reddy, G. V. Subba Rao, B. V. R. Chowdari
2013   Chemical Reviews
doi:10.1021/cr3001884  pmid:23548181 
[312_CR14]

via crossref
Nanostructured Conversion-type Anode Materials for Advanced Lithium-Ion Batteries
Yan Lu, Le Yu, Xiong Wen (David) Lou
2018   Chem
doi:10.1016/j.chempr.2018.01.003 
[312_CR15]

via crossref
A review of the electrochemical performance of alloy anodes for lithium-ion batteries
Wei-Jun Zhang
2011   Journal of Power Sources
doi:10.1016/j.jpowsour.2010.07.020 
[312_CR16]

via fatcat-pubmed
Nanostructured Anode Materials for Lithium Ion Batteries: Progress, Challenge and Perspective
Nasir Mahmood, Tianyu Tang, Yanglong Hou
2016   Advanced Energy Materials
doi:10.1002/aenm.201600374 
[312_CR17]

via crossref
SnO2-Based Nanomaterials: Synthesis and Application in Lithium-Ion Batteries
Jun Song Chen, Xiong Wen David Lou
2013   Small
doi:10.1002/smll.201202601  pmid:23386368 
[312_CR18]

via crossref
A High-Capacity and Long-Cycle-Life Lithium-Ion Battery Anode Architecture: Silver Nanoparticle-Decorated SnO2/NiO Nanotubes
Chanhoon Kim, Ji-Won Jung, Ki Ro Yoon, Doo-Young Youn, Soojin Park, Il-Doo Kim
2016   ACS Nano
doi:10.1021/acsnano.6b06512  pmid:28024325 
[312_CR19]

via crossref
Formation of NiCo2 V2 O8 Yolk-Double Shell Spheres with Enhanced Lithium Storage Properties
Yan Lu, Jianwei Nai, Xiong Wen David Lou
2018   Angewandte Chemie International Edition
doi:10.1002/anie.201800363  pmid:29388740 
[312_CR20]

via crossref
3D nanoflower-like composite anode of α-Fe2O3/coal-based graphene for lithium-ion batteries
Yating Zhang, Kaibo Zhang, Shaozhao Ren, Kaili Jia, Yongqiang Dang, Guoyang Liu, Keke Li, Xueying Long (+ more)
2019   Journal of Alloys and Compounds
doi:10.1016/j.jallcom.2019.04.011 
[312_CR21]

via crossref
Nanowires in Energy Storage Devices: Structures, Synthesis, and Applications
Kesong Yu, Xuelei Pan, Guobin Zhang, Xiaobin Liao, Xunbiao Zhou, Mengyu Yan, Lin Xu, Liqiang Mai
2018   Advanced Energy Materials
doi:10.1002/aenm.201802369 
[312_CR22]

via crossref
Complex Hollow Nanostructures: Synthesis and Energy-Related Applications
Le Yu, Han Hu, Hao Bin Wu, Xiong Wen David Lou
2017   Advanced Materials
doi:10.1002/adma.201604563  pmid:28092123 
[312_CR23]

via fatcat-pubmed
Synergistic effect induced ultrafine SnO2/graphene nanocomposite as an advanced lithium/sodium-ion batteries anode
Weihua Chen, Keming Song, Liwei Mi, Xiangming Feng, Jianmin Zhang, Shizhong Cui, Chuntai Liu
2017   Journal of Materials Chemistry A
doi:10.1039/c7ta01634d 
[312_CR24]

via crossref
Hierarchical Tubular Structures Composed of Co3 O4 Hollow Nanoparticles and Carbon Nanotubes for Lithium Storage
Yu Ming Chen, Le Yu, Xiong Wen David Lou
2016   Angewandte Chemie International Edition
doi:10.1002/anie.201600133  pmid:27059146 
[312_CR25]

via crossref
Fabricating thin two-dimensional hollow tin dioxide/carbon nanocomposite for high-performance lithium-ion battery anode
Qinghua Tian, Feng Zhang, Li Yang
2019   Applied Surface Science
doi:10.1016/j.apsusc.2019.03.252 
[312_CR26]

via crossref
Pyrene-Based Conjugated Polymer/Bi2MoO6 Z-Scheme Hybrids: Facile Construction and Sustainable Enhanced Photocatalytic Performance in Ciprofloxacin and Cr(VI) Removal under Visible Light Irradiation
Xianglong Yang, Yonggang Xiang, Xuepeng Wang, Shu Li, Hao Chen, Xing Ding
2018   Catalysts
doi:10.3390/catal8050185 
web.archive.org [PDF]
[312_CR27]

via fatcat-pubmed
Self-Supported Bi2MoO6 Nanosheet Arrays as Advanced Integrated Electrodes for Li-Ion Batteries with Super High Capacity and Long Cycle Life
Wei-bin Chen, Li-na Zhang, Zhi-jing Ji, Ya-dan Zheng, Shuang Yuan, Qiang Wang
2018   NANO
doi:10.1142/s1793292018500662 
[312_CR28]

via crossref
Facile synthesis of Bi 2 MoO 6 /reduced graphene oxide composites as anode materials towards enhanced lithium storage performance
Xiangang Zhai, Jianping Gao, Ruinan Xue, Xiaoyang Xu, Luyao Wang, Qiang Tian, Yu Liu
2018   Journal of Colloid and Interface Science
doi:10.1016/j.jcis.2018.02.012  pmid:29471201 
[312_CR29]

via crossref
Self-Assembled 3D Hierarchical Porous Bi2MoO6 Microspheres toward High Capacity and Ultra-Long-Life Anode Material for Li-Ion Batteries
Shuang Yuan, Yue Zhao, Weibin Chen, Chun Wu, Xiaoyang Wang, Lina Zhang, Qiang Wang
2017   ACS Applied Materials and Interfaces
doi:10.1021/acsami.7b04045  pmid:28585800 
[312_CR30]

via crossref
Atomic Interface Engineering and Electric-Field Effect in Ultrathin Bi2 MoO6 Nanosheets for Superior Lithium Ion Storage
Yang Zheng, Tengfei Zhou, Xudong Zhao, Wei Kong Pang, Hong Gao, Sean Li, Zhen Zhou, Huakun Liu (+ more)
2017   Advanced Materials
doi:10.1002/adma.201700396  pmid:28436610 
web.archive.org [PDF]
Showing 1 - 30 of 61 references  next »