Plate-to-Layer Bi2MoO6/MXene-Heterostructured Anode for Lithium-Ion Batteries release_ikeisgnznfdo7dc7d3gpyb6wba

by Peng Zhang, Danjun Wang, Qizhen Zhu, Ning Sun, Feng Fu, Bin Xu

Cited By

References to this release by other works.
Fuzzy reference matching is a work in progress!
Read more about quality, completeness, and caveats in the fatcat guide.
Showing 1 - 30 of 30 references (in 161ms)

via crossref
Multiple Anionic Ni(SO4)0.3(OH)1.4 Nanobelts/Reduced Graphene Oxide Enabled by Enhanced Multielectron Reactions with Superior Lithium Storage Capacity
Xiaochao Wu, Wanqing Li, Guanxia Ke, Shuang Fan, Yongliang Li, Lingna Sun, Qianling Zhang, Chuanxin He (+ more)
2021   Chemical Engineering Journal
doi:10.1016/j.cej.2021.131863 

via crossref
Hybridization with Ti3C2Tx MXene: An Effective Approach to Boost the Hydrothermal Stability and Catalytic Performance of Metal-Organic Frameworks
Chen Gu, Cong Lu, Yu-Xia Gao, Peng Tan, Song-Song Peng, Xiao-Qin Liu, Lin-Bing Sun
2021   Inorganic Chemistry
doi:10.1021/acs.inorgchem.0c02589  pmid:33428392 

via crossref
ZnOHF/N-doped carbon hybrids as a novel anode material for enhanced lithium storage
Bing Zhu, Yangai Liu, Hang Zhao, Xi Zhang, Peijie He, Liming Wu, Yicen Liu, Tao Yang
2021   Journal of Alloys and Compounds
doi:10.1016/j.jallcom.2021.161705 

via crossref
Interfacial Engineering of 2D/2D MXene Heterostructures: Face-to-face Contact for Augmented Photodegradation of Amoxicillin
Dingxin Xu, Yuhao Ma, Jing Wang, Weirui Chen, Yiming Tang, Xukai Li, Laisheng Li
2021   Chemical Engineering Journal
doi:10.1016/j.cej.2021.131246 

via crossref
Interface-Engineered Fe3O4/MXene Heterostructures for Enhanced Lithium-Ion Storage
Peng Zhang, Ning Sun, Razium Ali Soomro, Shufang Yue, Qizhen Zhu, Bin Xu
2021   ACS Applied Energy Materials
doi:10.1021/acsaem.1c02649 

via crossref
Improving the capacity, redox activities of Li-ion batteries through Si3N4@MoS2 hetero-structure design
Gnanavel Angamuthu, Debasish Mohanty, Venkatesan Rengarajan
2021   Journal of Materials Science
doi:10.1007/s10853-021-06395-y 

via crossref
Few-layered Ti3C2 MXene Anchoring Bimetallic Selenide NiCo2Se4 Nanoparticles for Superior Sodium-ion Batteries
Pengfei Huang, Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Zhao Zhang, Weiqiang Han
2021   Chemical Engineering Journal
doi:10.1016/j.cej.2021.129161 

via crossref
Emerging of Heterostructure Materials in Energy Storage: A Review
Yu Li, Jiawei Zhang, Qingguo Chen, Xinhui Xia, Minghua Chen
2021   Advanced Materials
doi:10.1002/adma.202100855  pmid:34033149 

via crossref
Research progress on construction and energy storage performance of MXene heterostructures
Fanfan Liu, Sen Jin, Qixun Xia, Aiguo Zhou, Li-Zhen Fan
2021   Journal of Energy Chemistry
doi:10.1016/j.jechem.2021.03.017 

via crossref
Recent Advances in Mxene-based Nanocomposites for Electrochemical Energy Storage Applications
Tolendra Kshetri, Duy Thanh Tran, Huu Tuan Le, Dinh Chuong Nguyen, Van Hien Hoa, Nam Hoon Kim, Joong Hee Lee
2020   Progress in Materials Science
doi:10.1016/j.pmatsci.2020.100733 

via crossref
One-Pot Supercritical Water synthesis of Bi2MoO6-RGO 2D heterostructure as Anodes for Li-ion Batteries
Manjunath Shetty, Christian schuessler, Mahesh Shastri, Chethan Sabbanahalli, C.P. Chitrabhanu, M. Murthy, S. Jagadeesh Babu, Takaaki Tomai (+ more)
2020   Ceramics International
doi:10.1016/j.ceramint.2020.12.061 

via crossref
In Situ Ice Template Approach to Fabricate 3D Flexible MXene Film‐Based Electrode for High Performance Supercapacitors
Peng Zhang, Qizhen Zhu, Razium A. Soomro, Shiyu He, Ning Sun, Ning Qiao, Bin Xu
2020   Advanced Functional Materials
doi:10.1002/adfm.202000922 

via crossref
Intercalated MXene-based layered composites: Preparation and application
Shumeng Wu, He Wang, Li Li, Meixia Guo, Zhichong Qi, Qingyou Zhang, Yanmei Zhou
2020   Chinese Chemical Letters
doi:10.1016/j.cclet.2020.02.046 

via crossref
Recent Advances and Promise of MXene‐Based Nanostructures for High‐Performance Metal Ion Batteries
Yanfeng Dong, Haodong Shi, Zhong‐Shuai Wu
2020   Advanced Functional Materials
doi:10.1002/adfm.202000706 

via crossref
Hydrothermal synthesis of three-dimensional hydrangea-like MoSe2@N-doped carbon anode material for high performance lithium ion batteries
KaiBo Zhang, XiaoBing Jiang, Min Zeng, Bo Jing
2020   Journal of Electroanalytical Chemistry
doi:10.1016/j.jelechem.2020.114818 

via fatcat-pubmed
Partial Atomic Tin Nanocomplex Pillared Few-Layered Ti3C2Tx MXenes for Superior Lithium-Ion Storage
Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Bin Yuan, Renzong Hu, Wei-Qiang Han
2020   Nano-Micro Letters
doi:10.1007/s40820-020-0405-7  pmid:34138291 
web.archive.org [PDF]

via crossref
Fabrication of Fe nanocomplex pillared few-layered Ti3C2Tx MXene with enhanced rate performance for lithium-ion batteries
Pengfei Huang, Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Wentao Yang, Jianli Wang, Rongnan Guo, Weiqiang Han
2020   Nano Reseach
doi:10.1007/s12274-020-3221-y 

via crossref
Recent advances of MXene as promising catalysts for electrochemical nitrogen reduction reaction
Jie Sun, Wenhan Kong, Zhaoyong Jin, Yaqian Han, Liangyu Ma, Xiaoteng Ding, Yusheng Niu, Yuanhong Xu
2020   Chinese Chemical Letters
doi:10.1016/j.cclet.2020.01.035 

via crossref
There is plenty of space in the MXene layers: The confinement and fillings
Ming Lu, Wenjuan Han, Haibo Li, Wei Zhang, Bingsen Zhang
2020   Journal of Energy Chemistry
doi:10.1016/j.jechem.2020.02.032 
web.archive.org [PDF]

via crossref
Progress in layered cathode and anode nanoarchitectures for charge storage devices: Challenges and future perspective
Ibrahim Khan, Nadeem Baig, Shahid Ali, Muhammad Usman, Safyan A. Khan, Khalid Saeed
2020   Energy Storage Materials
doi:10.1016/j.ensm.2020.11.033 

via crossref
Towards an efficient anode material for Li-ion batteries: understanding the conversion mechanism of nickel hydroxy chloride with Li- ions
Sae Hoon Lim, Gi Dae Park, Dae Soo Jung, Jong-Heun Lee, Yun Chan Kang
2020   Journal of Materials Chemistry A
doi:10.1039/c9ta12321k 

via crossref
Two-Dimensional MXenes for Electrochemical Capacitor Applications: Progress, Challenges and Perspectives
Qizhen Zhu, Jiapeng Li, Patrice Simon, Bin Xu
2020   Energy Storage Materials
doi:10.1016/j.ensm.2020.11.035 

via crossref
NiMn-Layered Double Hydroxides Chemically Anchored on Ti3C2 MXene for Superior Lithium Ion Storage
Dongdong Zhang, Jin Cao, Xinyu Zhang, Numpon Insin, Shanmin Wang, Yusheng Zhao, Jiaqian Qin
2020   ACS Applied Energy Materials
doi:10.1021/acsaem.0c02086 

via crossref
Role of Electrolytes on the Electrochemical Characteristics of Fe3O4/MXene/RGO Composites for Supercapacitor Applications
Thirumurugan Arun, Ankita Mohanty, Andreas Rosenkranz, Bo Wang, Jinhong Yu, Mauricio J. Morel, R. Udayabhaskar, Samuel A. Hevia (+ more)
2020   Electrochimica Acta
doi:10.1016/j.electacta.2020.137473 

via crossref
3D carbon-coated MXene architectures with high and ultrafast lithium/sodium-ion storage
Peng Zhang, Razium A. Soomro, Zhaoruxin Guan, Ning Sun, Bin Xu
2020   Energy Storage Materials
doi:10.1016/j.ensm.2020.04.016 

via crossref
MXene Derivatives for Energy Storage Applications
Shiyu He, Qizhen Zhu, Razium Ali Soomro, Bin Xu
2020   Sustainable Energy & Fuels
doi:10.1039/d0se00927j 

via crossref
Scalable construction of SiO/wrinkled MXene composite by a simple electrostatic self-assembly strategy as anode for high-energy lithium-ion batteries
Chuanliang Wei, Huifang Fei, Yuan Tian, Yongling An, Yuan Tao, Yuan Li, Jinkui Feng
2019   Chinese Chemical Letters
doi:10.1016/j.cclet.2019.12.033 

via crossref
A mini-review on MXenes as versatile substrate for advanced sensors
Razium Ali Soomro, Sana Jawaid, Qizhen Zhu, Zaheer Abbas, Bin Xu
2019   Chinese Chemical Letters
doi:10.1016/j.cclet.2019.12.005 

via crossref
Dendritic Nanostructured Waste Copper Wires for High-Energy Alkaline Battery
Nilesh R. Chodankar, Su-Hyeon Ji, Young-Kyu Han, Do-Heyoung Kim
2019   Nano-Micro Letters
doi:10.1007/s40820-019-0337-2  pmid:34138077 
web.archive.org [PDF]

via crossref
Flexible 3D Porous MXene Foam for High‐Performance Lithium‐Ion Batteries
Qian Zhao, Qizhen Zhu, Jiawei Miao, Peng Zhang, Pengbo Wan, Lingzhang He, Bin Xu
2019   Small
doi:10.1002/smll.201904293  pmid:31647609