КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ВЫЖИВАЕМОСТИ ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. release_hzqr6skacjdtdeymnwhefczomy

by С.А. Байдурин, Ф.К. Бекенова, М.Е. Аяпова, Т.Ф. Бараник, Б.К. Абдуллина, П.А. Дахиева, А.А. Афанасьева, А.Т. Накыш, К.Б. Курмангалиева

Published in Science & Healthcare by Наука и здравоохранение.

2020  

Abstract

Крспе: Брншлкт миелофиброз (БМФ) - Ph-терс миелопролиферативт сктер тобыны жи кездесетн ауруы (МПА). Крдел генетикалы айта ру нтижеснде МПА патогенезнде гемопоэтикалы клетканы ген бзылып, оны атерл згеру орын алады. Шолуда БМФ патогенез, клиникалы, морфологиялы жне генетикалы сипаттамалары туралы соы млметтер келтрлген. Брншлкт миелофиброзы бар науастарды мр сру затыы болжамыны диагностикалы критерийлер мен факторларына, сондай-а науастарды жргзу тактикасын тадау шн ауп топтарын анытай отырып стратификациялауа ерекше кл блнген. Масаты: Брншлкт миелофиброзды диагностикасы, ауп топтарына байланысты арнайы беймделген терапия жргзу шн науастарды стратификациясы, сонымен атар мр сру затыы болжам факторларын анытау туралы азрг дебиеттерге шолу жасау. Материалдар мен дстер: ылыми жарияланымдарды здестру мен талдау PubMed, Scopus, Ebscohost, Medline, The Сochrane Library, SpringerLink, Web of Knowledge (Thomson Reuters), Параграф, Медицина, Science Direct млметтер базасы мен веб-ресурстарында жргзлд. здеу тередг 2013 жылдан 2019 жыла дейн. осу критерийлер: лкен популяцияда жргзлген рандомизацияланан жне когортты зерттеулер туралы есептер мета-анализдер (9) жне жйел шолулар (5) Аылшын жне орыс тлдерндег маалалар. Шыару критерийлер: ошауланан жадайларды жне стер сериясын сипаттайтын маалалар 2013 жыла дейн жарияланан материалдар, длелдемелер жо материалдар, баяндамаларды ысаша мазмны, рефераттар мен газет маалалары. 114 деби дереккзден 33- осы маалаа аналитикалы материал ретнде тадалды.j Нтижелер: Шолуда диагностикалы критерийлерге, БМФ-бен ауыратын науастарды емдеу принциптерне жне басару тактикасын тадау шн стратификация ажеттлгне, сондай-а оларды мр срун болжамды факторларын анытауа арналан. орытындылар: Брншлкт миелофиброзды молекулярлы-генетикалы тексеру мен халыаралы брттас жйелерд олдана отырып пациенттерд стратификациялау, терапевтк тактика алгоритмн тадауа жне БМФ-бен ауыратын науастарды мрн болжауа кмектесед.
In text/plain format

Archived Files and Locations

There are no accessible files associated with this release. You could check other releases for this work for an accessible version.

Not Preserved
Save Paper Now!

Know of a fulltext copy of on the public web? Submit a URL and we will archive it

Type  article-journal
Stage   published
Date   2020-02-29
Language   ru ?
Container Metadata
Not in DOAJ
Not in Keepers Registry
ISSN-L:  2410-4280
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 7f3a1caa-5137-4171-a7d5-f6ee9d02da4c
API URL: JSON