AMALIY MASHG'ULOT DARSI VA UNING O'QUV JARAYONIDA TUTGAN O'RNI release_hpi3zmeujbdjzdlchrih67udje

by Xudayberdiyev Rustamjon, To'xtamishеv Sayitqul, Saydullayeva Sug'diyona

Entity Metadata (schema)

abstracts[] {'sha1': 'e66068fff49e36645df19c67baccd251f01d9a3a', 'content': "Maqola hozirgi paytda O'qituvchi mahoratini zamon talablari darajisida rivojlantirish yuzasidan tadqiq qilingan so'nggi ilmiy yangilikla axborot kommunikatsion texnologiyalaming O'qituvchi kasbiy mahori tini oshirishdagi ma'lumotlar bilan boyitildi. Mazkur ma'lumotlar oliy ta'lim muassasalari o'qituvchi va talabalariga mo'ljallangan bo'lib, bo'lajak o'qituvchilaming kasbiy mahoratini oshirish, nazariy va amali bilimlarini chuqurlashtirish uchun muhim ahamiyatga ega", 'mimetype': 'text/plain', 'lang': 'tl'}
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Xudayberdiyev Rustamjon', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
{'index': 1, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': "To'xtamishеv Sayitqul", 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
{'index': 2, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': "Saydullayeva Sug'diyona", 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
ext_ids {'doi': '10.5281/zenodo.6646098', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'xtjkxu3bwzb3nnwkrzqjjxjmxu', 'revision': '6a4f2322-c9c7-4bf8-9ec9-422df734f50d', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 219914, 'md5': '5541caffd63b291d6c184f536bed6a87', 'sha1': '0090cc9ffc389c8cacf6db3d8f4e1c717adf1117', 'sha256': '5ab67dd320e3c6808b84cc1704678243ffbadf0d184a31033a2fe973a3b3ca1b', 'urls': [{'url': 'https://zenodo.org/record/6646098/files/72-76.pdf', 'rel': 'repository'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20220616055710/https://zenodo.org/record/6646098/files/72-76.pdf', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['hpi3zmeujbdjzdlchrih67udje'], 'releases': None}
filesets []
issue
language
license_slug CC-BY
number
original_title
pages
publisher Zenodo
refs []
release_date 2022-06-15
release_stage published
release_type article-journal
release_year 2022
subtitle
title AMALIY MASHG'ULOT DARSI VA UNING O'QUV JARAYONIDA TUTGAN O'RNI
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id d7bsedhvjrhe7p7dwcdcwyjv54
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

datacite.license [{'rights': 'Creative Commons Attribution 4.0 International', 'rightsIdentifier': 'cc-by-4.0', 'rightsIdentifierScheme': 'SPDX', 'rightsUri': 'https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode', 'schemeUri': 'https://spdx.org/licenses/'}, {'rights': 'Open Access', 'rightsUri': 'info:eu-repo/semantics/openAccess'}]
datacite.relations [{'relatedIdentifier': '10.5281/zenodo.6646097', 'relatedIdentifierType': 'DOI', 'relationType': 'IsVersionOf'}]
datacite.resourceTypeGeneral JournalArticle
datacite.subjects [{'subject': "Ma'ruza, amaliy mashg'ulot, tasnifiy tavsif, tamoyillar, аn'anaviy sinf-dars texnologiyasi, loyihalashtirilgan ta'lim, shaxsning rivojlanishi, rivojlantirish maqsadi."}]
release_month 6