ІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ B ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ release_exuc6cvnfbgwrivkeuhrd5h6zq

by Lilia Оvdiichuk

Entity Metadata (schema)

abstracts[] {'sha1': '0b38b8d8c0422565de0822b6b3fb058ee2e28a9e', 'content': "У статті акцентовано на важливому аспекті літературознавчої підготовки студентів спеціальності українська мова та літератури – вивченні курсу «Історія української літератури». Мета дослідження – визначити теоретико-методичні засади інтеграційного вивчення історії української літератури та репрезентувати формування на цій основі інтеграційно-літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови та літератури. У процесі роботи було використано теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження. Аналітико-синтетичний та порівняльний методи застосовувалися в процесі вивчення наукових джерел. Емпіричний метод було використано під час вивчення питання в реальних умовах навчання. У науковому дослідженні репрезентовано зміст та методичне забезпечення інтеграційного вивчення історії української літератури. Розкрито різні види інтеграції: зовнішньопредметну, внутрішньопредметну, міжмистецьку, які реалізуються на змістовому рівні. Висвітлено взаємозв'язок із суміжними гуманітарними науками. Внутрішньопредметну інтеграцію між розділами літературознавчої науки про художню літературу, біографістику, компаративістику та між літературознавчими дисциплінами проілюстровано на прикладі опрацювання біографії та творчості письменників.Можливості міжмистецької інтеграції розкрито в процесі сприймання і розуміння художньої літератури з іншими видами мистецтв. У статті окреслено інтеграцію на діяльнісному рівні, яка відбувається шляхом упровадження в традиційний навчальний процес інновацій: технології критичного мислення, інформаційно-комунікаційних технологій; поєднання різних форм навчання: аудиторної та позааудиторної; навчальної та науково-дослідницької діяльності. У дослідженні представлено засоби (мультимедійні презентації лекцій, аудіо та відеозаписи), методи (проблемний, евристичний, ілюстрування), які застосовуються під час інтеграційного вивчення курсу «Історія української літератури». Доведено, що в процесі такого навчання формується інтеграційно-літературознавча компетентність, що виявляється через мотиваційно-ціннісний, когнітивно-рефлексивний, креативно-діяльнісний складники.\xa0", 'mimetype': 'application/xml+jats', 'lang': None}
container {'state': 'active', 'ident': 'hzla452vr5f6ho3vkspf2qjvgi', 'revision': 'aedd8a09-ca8e-436c-8a9c-de5b0ee3dab3', 'redirect': None, 'extra': {'country': 'ua', 'publisher_type': 'longtail', 'road': {'as_of': '2018-01-24'}, 'szczepanski': {'as_of': '2018'}, 'urls': ['http://mountainschool.pu.if.ua/nsp2']}, 'edit_extra': None, 'name': 'Mountain School of Ukrainian Carpaty', 'container_type': None, 'publication_status': None, 'publisher': 'Vasyl Stefanyk Precarpathian National University', 'issnl': '1994-4845', 'issne': '2415-7147', 'issnp': '1994-4845', 'wikidata_qid': 'Q96716462'}
container_id hzla452vr5f6ho3vkspf2qjvgi
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Lilia Оvdiichuk', 'given_name': 'Lilia', 'surname': 'Оvdiichuk', 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': {'seq': 'first'}}
ext_ids {'doi': '10.15330/msuc.2020.23.111-115', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'rnxiv3v6fzec3g55qabponj6ku', 'revision': 'eb1ff924-fa47-4282-87b7-a63472f37fce', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 682670, 'md5': '37d7ded4d82f0e55dc0bcef48cc32b53', 'sha1': '1c50cb4f4c90a2418d29e3978fe2ff02b57e8c83', 'sha256': 'f121a33e337bae3b85115f13ed29a917e275415040607fa4cbba13be0c6f5544', 'urls': [{'url': 'https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/download/4808/5262', 'rel': 'publisher'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20210405214334/https://journals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/download/4808/5262', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['exuc6cvnfbgwrivkeuhrd5h6zq'], 'releases': None}
filesets []
issue 23
language
license_slug
number
original_title
pages 111-115
publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
refs []
release_date 2020-11-24
release_stage published
release_type article-journal
release_year 2020
subtitle
title ІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ B ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id 5zwvupuqqjgptcv6mjsblj33oe
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

crossref.type journal-article