Mustafa Begić * release_elwtii6bmrgu3c3txgdgkpd3q4

by Udk Pregledni

Released as a article-journal .

Abstract

Pojava registra produkt je vremena, nastaju po vrstama u rezličitim vremenskim periodima, društvima razvijenih civilizacija. Nastaju kao potreba organiziranih društava, srećemo ih od najstarijih vremena do danas. Razvijaju se i usavršavaju zavisno od zahtjeva vremena, svijesti i kulturnog i ekonomskog nivoa ljudske zajednice. Registar su događanja, organizacije i uređenja odnosa među ljudima i odnosa čovjeka prema stvarima. Što razvijenija društvena zajednica to razvijeniji registri, veća briga o očuvanju registara kao nijemih svjedoka vremena i događaja. Očuvanje registara karakteristika je civiliziranih naroda. Registri u pravu u obliku javnih knjiga svoje korjene imaju u predistoriskom vremenu, odnosno u vremenu nastanka prvih država, organizovanih zajednica. Javne registre vode sudski i administrativni organi. Registruju razne pravne relevantne činjenice u svrhu individualiziranja bilo određenih lica (fizičkih i pravnih), bilo stvari, odnosno evidentiranja spisa i predmeta. Mogu se voditi u obliku knjiga ili po sistemu kartoteke. Javni registri sa materijalnopravnim posljedicama mogu imati konstitutivan karakter, što znači da se upisom u takve registre stiču ili gube određena prava ili pravna stanja. Takvi su zemljišnoknjižni registri, intabulacione knjige, registri preduzeća i drugi. Mnoge vrste registara imaju materijalni značaj i za administrativno i za građansko pravo, iako ih vode uglavnom administrativni organi. Za sve javne registre važi načelo javnosti. Značaj toga načela je u tome što se smatra da su činjenice koje su upisane u registre istinite i punovažne i da kao takve proizvode pravne posljedice prema trećim licima, sve dok se u registru ne upišu druge činjenice ili ne unesu ispravke upisanog. Svakome je, bez navođenja pravnog interesa, dopušteno da pregleda javne registre i da iz njih dobije izvod ili prepis. Posljedica ovoga je pravilo da se niko ne može pozvati na to da mu neka činjenica koja je upisana u javni registar nije bila poznata. Značaj registra u pravu je u tome što se evidentiranjem određenih činjenica obezbjeđuje veća sigurnost pravnog prometa i olakšava sticanje izvjesnih prava. Među raznim registrima najveći značaj imaju zemljišni registri.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  74.2 kB
file_jqguehbhxvdipdd2zdrnbylwgu
www.suggsbih.ba (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Archived PDF
Archived
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: a9ef639f-2beb-4893-a144-31cb751cdbe3
API URL: JSON