Methylome and transcriptome profiles in three yak tissues revealed that DNA methylation and the transcription factor ZGPAT co-regulate milk production release_djgjojrqxfdilpbqjv76dathbq

by Jinwei Xin, Zhixin Chai, Chengfu Zhang, Qiang Zhang, Yong Zhu, Hanwen Cao, Yangji Cidan, Xiaoying Chen, Hui Jiang, Jincheng Zhong, Qiumei Ji

1
author
2
author
3
author
4
author
5
author
6
author
7
author
8
author
9
author
10
author
11
author