413 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS release_crndegudvray3oejquys4lkpma

by Ryszard Hycner, Agnieszka Wiśniewska

Released as a article-journal .

Abstract

Przypadek sporu przy wznawianiu znaków granicznych nieruchomości Streszczenie Wznowienie granicy nieruchomości (wznowienie znaków granicznych) jest procedurą techniczną ustalenia granicy prawnej w przypadku, gdy została ona zniszczona, zatarta lub przesunięta, a istniejąca dokumentacja geodezyjna jest wiarygodna i umożliwia bezproblemowe, ponowne jej wyznaczenia z odpowiednią dokładnością. Celem przeprowadzanych rozważań jest przedstawienie zasad postępowania w przypadku zaistnienia sporu przy czynnościach wznowienia znaków granicznych. Artykuł ukazuje teorię oraz podstawy prawne dotyczące wznawiania znaków granicznych. Artykuł przedstawia także kilka punktów widzenia na omawianą problematykę. Przedstawia on przebieg prac geodety przy wznowieniu znaków granicznych jak również rolę sądu w rozstrzyganiu sporu dotyczącego granic prawnych nieruchomości gruntowych. Został w nim zamieszczony przykład sporu granicznego rozstrzyganego przez sąd przy wznowieniu znaków granicznych. Słowa kluczowe: wznawianie znaków granicznych, spór dotyczący granic prawnych nieruchomości, spór graniczny The case of dispute during resuming boundary marks of possessions Summary Restoration of boundary points is technical procedure of boundary determination in case when it has been damaged, invisible or moved and existing surveying documentation is reliable and gives possibility to determine boundary again with suitable accuracy. The aim of researches is presentation rules of procedure by boundary restoration. The article shows theory and legal foundations dealing with boundary restoration. The article also presents some points of view on problems being the subject of boundary restoration. It also shows course of surveyor works taking place by boundary restoration and court's role in sealing verdicts connected with boundary litigation. An example of boundary litigation being the subject of court's verdict by boundary restoration.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  9.6 MB
file_eewwqhbkijhzfndt23rcfx47qa
web.archive.org (webarchive)
zn.wsbip.edu.pl (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 528e1977-cd51-4069-9554-4b121178f721
API URL: JSON