ideální a reálná odPovědnoSt z Pohledu záStuPcŮ ŘeditelŮ škol VICE-PrInCIPAls' PErCEPTIons oF IDEAl AnD ACTUAl rEsPonsIBIlITY release_byw6h7cs2bddxinleeli46xi5u

by Allan Walker, Paula Kwan

Released as a article-journal .

2010   Volume 15

Abstract

Abstrakt V textu prezentujeme některé z výsledků empirického šetření zaměřeného na kariérní aspirace zástupců ře-ditelů škol v Hongkongu v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi a profesní spokojeností. Jedním z cílů výzkumu bylo z jistit, jakým z působem může nepoměr mezi reálnými pracovními povinnostmi zástupců ředitelů hongkongských škol a jejich představami o ideální pracovní náplni ovlivnit jejich další kariérní aspirace. Výzkum jsme koncipovali jako dotazníkové šetření reprezentativního výběru zástupců ředitelů středních škol v Hongkongu. Analýza získaných dat ukázala zásadní rozdíly mezi reálným a ideálním pra-covním zapojením zástupců ředitelů ve všech sledovaných oblastech. Tyto rozdíly v textu vysvětlujeme a dále diskutujeme v souvislosti s dalšími faktory. klíčová slova kariérní aspirace, zástupci ředitelů škol, Hongkong, reálný a ideální obsah práce Abstract This text presents some of the results of an empirical research aimed at career aspirations of the vice-principals of Hong Kong's schools, considering their work duties and professional satisfaction. One of the objectives was to explore the manner in which the disparity between realistic work duties and the thoughts about ideal work contents can affect career aspirations. The reasearch was conceived as a questionnaire survey of a representative sample of secondary school vice-principals. The analysis of the obtained data shows large differences between real and ideal work involvement. Such differences are explained in detail and discussed in relation with other factors. keywords career aspirations, vice-principals, Hong Kong, real and ideal work content
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  1.3 MB
file_u3y7tqzkzzgsrfflundzzksfya
web.archive.org (webarchive)
www.phil.muni.cz (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2010
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: c0985200-9418-4274-b212-6646e622792e
API URL: JSON