Η αυτεπάρκεια και το άγχος των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης release_axvgnxnofnf2zo4qxmawasjtga

by Νικόλαος Β. Ταουσάνης, University Of Thessaly, University Of Thessaly, Βασίλειος Σταυρόπουλος

Entity Metadata (schema)

abstracts []
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Νικόλαος Β. Ταουσάνης', 'given_name': 'Νικόλαος Β.', 'surname': 'Ταουσάνης', 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
{'index': None, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'University Of Thessaly', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': None, 'raw_affiliation': None, 'extra': {'type': 'DataManager'}}
{'index': None, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'University Of Thessaly', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': None, 'raw_affiliation': None, 'extra': {'type': 'HostingInstitution'}}
{'index': None, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Βασίλειος Σταυρόπουλος', 'given_name': 'Βασίλειος', 'surname': 'Σταυρόπουλος', 'role': None, 'raw_affiliation': None, 'extra': {'type': 'RelatedPerson'}}
ext_ids {'doi': '10.26253/heal.uth.6989', 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'tnqjxm2e7bajpbrh2qmwequxti', 'revision': 'dd2f0681-dae5-4f08-a662-755efac23893', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 1254404, 'md5': '3251ce03927803d86ccf0a488cbfea8a', 'sha1': 'a65cdf24c2843024eed1aed7c5f6199a718716ab', 'sha256': 'e0fbc0f090c2f1067b7584493d13e92be8f03316e925d61c2471fb752c26862f', 'urls': [{'url': 'https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/51085/19970.pdf;jsessionid=AFFA7871F541EB58FA25DF9A28F52CBC?sequence=1', 'rel': 'publisher'}, {'url': 'https://web.archive.org/web/20200404012139/https://ir.lib.uth.gr/xmlui/bitstream/handle/11615/51085/19970.pdf;jsessionid=AFFA7871F541EB58FA25DF9A28F52CBC?sequence=1', 'rel': 'webarchive'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['axvgnxnofnf2zo4qxmawasjtga'], 'releases': None}
filesets []
issue
language
license_slug CC-BY-NC-ND
number
original_title
pages
publisher University of Thessaly
refs []
release_date 2020-02-24
release_stage published
release_type article
release_year 2020
subtitle
title Η αυτεπάρκεια και το άγχος των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id ilz53jqlqveebizia4lu25b5ee
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

datacite.license [{'rights': 'Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International'}, {'rightsUri': 'http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0'}, {'rights': 'free'}]
datacite.subjects [{'subject': 'Διευθυντές σχολείων -- Απόψεις', 'subjectScheme': 'other'}, {'subject': 'Εκπαίδευση -- Διοίκηση και οργάνωση', 'subjectScheme': 'other'}, {'subject': 'Εκπαίδευση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών', 'subjectScheme': 'other'}]
release_month 2