Ett möte mellan forskning och praktik i socialtjänstens barnavårdsarbete release_7d7k64rjf5a6ni3mkck3gbznpu

by Marita Rosell

Released as a article-journal .

Abstract

Avsikten med denna artikel är att initiera en diskussion om vad det är som påver-kar mötet mellan forskning och praktik. Diskussionen illustreras med erfarenheter från projektet "Socialtjänsten och barnen-kvalitetsutveckling över gränserna" som bedrivits av FoU-Kronoberg 1 tillsammans med socialtjänstens individ-och familjeomsorg i fyra kommuner och ett universitet. 2 Kapitlet inleds med en teoretisk diskussion om förhållandet forskning-prak-tik för att därefter följas av en beskrivning av tillvägagångssättet i projektet "So-cialtjänsten och barnen-kvalitetsutveckling över gränserna". Artikeln avslutas med en diskussion av de erfarenheter som detta projekt givit. Bakomliggande tankar Det finns en föreställning att forskare sitter i sina kammare och ägnar sig åt för-djupning i olika teorier och en bild av praktiker som oreflekterat förlitar sig till sin erfarenhet samtidigt som de misstror forskningens relevans för den praktiska verksamheten. Förvisso kan praktiker ha negativa erfarenheter av att kommuni-cera med forskare. Praktiker vänder sig till forskare och vill ha svar på hur de konkret ska hantera ett specifikt problem. Det är emellertid inte forskarens upp-gift-eller ens något som forskare ska vara bra på-att besvara konkreta frågor i praktiken. 3 För att komma fram till svar på en sådan fråga måste forskaren i stäl-let först ställa sig andra frågor som kan förklara praktikerns fråga. Resultatet blir lätt att praktikern tröttnar på att kommunicera med forskaren eftersom forskaren inte ger svar på de frågor som ställts utan i stället kommer med svar som prakti-kern upplever som irrelevanta. Detta betyder emellertid inte att forskaren har missuppfattat praktikerns fråga-utan i stället omformulerat den. Att det sedan tar lång tid innan forskaren kommer fram till detta felaktiga och oönskade svar, förbättrar inte praktikerns bild av forskningen. Praktikern förstår inte forskarens 1 FoU-Kronoberg är ett nätverk-för forskning och utveckling samt kunskapsspridning inom välfärdsområdet-mellan kommunerna, landstinget, kommunförbundet, försäkringskassan, länsarbetsnämnden, universitet och länsstyrelsen i Kronobergs län. Se vidare http://www.foukronoberg.com. 2 Projektet finansieras av Allmänna Barnhuset och FoU-Kronoberg. 3 Resonemanget utgår från Ingvar Johannessons installationsföreläsning 1970 (Lindberg och Berge 1988).
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  76.2 kB
file_gw3it4temnedfdm45mrehw3jo4
web.archive.org (webarchive)
journals.lub.lu.se (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: b3a149eb-9d55-4219-bf8e-5ada8dd2d964
API URL: JSON