Integrating GeSn photodiode on a 200 mm Ge-on-insulator photonics platform with Ge CMOS devices for advanced OEIC operating at 2 μm band release_6igaasrjrfbctg6idol2ikchsi

by Shengqiang Xu, Kaizhen Han, Yi-Chiau Huang, Kwang Hong Lee, Yuye Kang, Saeid Masudy-Panah, Ying Wu, Dian Lei, Yunshan Zhao, Hong Wang, Chuan Seng Tan, Xiao Gong (+1 others)

References

This release citing other releases
 1. Nat. Photonics.2015. (DOI: 10.1038/nphoton.2015.87)
 2. Opt. Express.2005. (DOI: 10.1364/opex.13.000236)
 3. C. R. Phys..2011. (DOI: 10.1016/j.crhy.2011.04.009)
 4. Opt. Express.2018. (DOI: 10.1364/oe.26.013106)
 5. Opt. Express.2006. (DOI: 10.1364/oe.14.009203)
 6. Laser Photonics Rev..2010. (DOI: 10.1002/lpor.200900033)
 7. Opt. Express.2014. (DOI: 10.1364/oe.22.011528)
 8. Nat. Photonics.2016. (DOI: 10.1038/nphoton.2016.21)
 9. Opt. Express.2017. (DOI: 10.1364/oe.25.003927)
 10. Optica.2017. (DOI: 10.1364/optica.4.000940)
 11. Optica.2018. (DOI: 10.1364/optica.5.001055)
 12. Nat. Photonics.2015. (DOI: 10.1038/nphoton.2015.81)
 13. Opt. Express.2016. (DOI: 10.1364/oe.24.011855)
 14. J. Phys. Chem. Ref. Data.1980. (DOI: 10.1063/1.555624)
 15. Opt. Express.2014. (DOI: 10.1364/oe.22.028479)
 16. IEEE Photonics J..2015. (DOI: 10.1109/jphot.2015.2419217)
 17. Optomech. Technol. Astron..2006. (DOI: 10.1117/12.672850)
 18. Nat. Photonics.2010. (DOI: 10.1038/nphoton.2010.171)
 19. J. Appl. Phys..2011. (DOI: 10.1063/1.3592270)
 20. Nat. Commun..2017. (DOI: 10.1038/s41467-017-02026-w)
 21. Nat. Photonics.2013. (DOI: 10.1038/nphoton.2013.67)
 22. Nano Lett..2016. (DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b03976)
 23. Photon. Res..2014. (DOI: 10.1364/prj.2.0000a8)
 24. Opt. Express.2016. (DOI: 10.1364/oe.24.001358)
 25. Opt. Express.2018. (DOI: 10.1364/oe.26.017312)
 26. Opt. Express.2019. (DOI: 10.1364/oe.27.005798)
 27. Trans. Electron Devices.2016.
 28. Nat. Photonics.2014. (DOI: 10.1038/nphoton.2014.73)
 29. J. Appl. Phys..2018. (DOI: 10.1063/1.5001796)
 30. Opt. Express.2016. (DOI: 10.1364/oe.24.004519)
 31. J. Appl. Phys..2018. (DOI: 10.1063/1.5020510)
 32. Appl. Phys. Lett..2012. (DOI: 10.1063/1.4757124)
 33. Appl. Phys. Lett..2011. (DOI: 10.1063/1.3555439)
 34. Appl. Phys. Lett..2014. (DOI: 10.1063/1.4903881)
 35. Appl. Phys. Lett..2009. (DOI: 10.1063/1.3238327)
 36. Opt. Express.2014. (DOI: 10.1364/oe.22.000839)
 37. Opt. Express.2011. (DOI: 10.1364/oe.19.006400)
 38. ECS Trans..2010. (DOI: 10.1149/1.3487607)
 39. Opt. Lett..2014. (DOI: 10.1364/ol.39.004711)
 40. Photonics J..2016. (DOI: 10.1109/jphot.2016.2607687)
 41. Appl. Phys. Lett..2017. (DOI: 10.1063/1.4977878)
 42. Appl. Phys. Lett..2013. (DOI: 10.1063/1.4840135)
 43. Opt. Express.2015. (DOI: 10.1364/oe.23.018611)
 44. Opt. Express.2017. (DOI: 10.1364/oe.25.015818)
 45. Opt. Lett..2017. (DOI: 10.1364/ol.42.001652)
 46. J. Appl. Phys..2016. (DOI: 10.1063/1.4947116)
 47. Microelectron. Eng..2014. (DOI: 10.1016/j.mee.2014.01.012)
 48. Photon. Res..2017. (DOI: 10.1364/prj.5.000702)
 49. Opt. Lett..2018. (DOI: 10.1364/ol.43.001215)