Integrating GeSn photodiode on a 200 mm Ge-on-insulator photonics platform with Ge CMOS devices for advanced OEIC operating at 2 μm band release_6igaasrjrfbctg6idol2ikchsi

by Shengqiang Xu, Kaizhen Han, Yi-Chiau Huang, Kwang Hong Lee, Yuye Kang, Saeid Masudy-Panah, Ying Wu, Dian Lei, Yunshan Zhao, Hong Wang, Chuan Seng Tan, Xiao Gong (+1 others)

1
author
2
author
3
author
4
author
5
author
6
author
7
author
8
author
9
author
10
author
11
author
12
author
13
author