Vzťahy medzi zážitkom prúdenia, životnou zmysluplnosťou a subjektívnou pohodou u študentov hudby Relationships between Flow Experience, Life Meaningfulness and Subjective Well-being in Music Students release_6h2k33gp7zdgxfhgu3xz3wxq2u

by Martin Sedlár

Abstract

_________________________________________________________________________________ Abstrakt Štúdia skúma vzťahy medzi zážitkom prúdenia pri hudobnej činnosti, životnou zmysluplnosťou a subjektívnou pohodou. Výskumný súbor tvorilo 96 vysokoškolských študentov hudby (37 mužov, 59 žien) z Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Škála frekvencie zážitku prúdenia bola použitá na meranie frekvencie zážitku prúdenia, Škála životnej zmysluplnosti na meranie zmysluplnosti života, Škála pozitívneho a negatívneho afektu merala afektívne komponenty subjektívnej pohody a Škála spokojnosti so životom merala spokojnosť so životom. Výsledky korelačnej analýzy ukázali, že prežívanie prúdenia, životná zmysluplnosť a subjektívna pohoda spolu vzájomne signifikantne korelujú. Viacnásobné regresné analýzy potvrdili, že životná zmysluplnosť signifikantne prispieva ku všetkým komponentom subjektívnej pohody a prežívanie prúdenia signifikante predikuje len negatívnu afektivitu. Výsledky poukazujú na funkciu zážitku prúdenia pri hudobnej činnosti a najmä na životnú zmysluplnosť ako dôležitého faktora subjektívnej pohody. Klíčová slova: zážitok prúdenia, životná zmysluplnosť, subjektívna pohoda, afektivita, spokojnosť so životom, hudobné činnosti Abstract The study examines relationships between flow experience in musical activities, life meaningfulness and subjective well-being. Life meaningfulness belongs to eudaimonic good life, subjective well-being belongs to hedonic good life and flow seems to be combination of both approaches. It is supposed that flow experience in musical activity and life meaningfulness should have positive impact on subjective well-being. The research sample consisted of 96 university music students (37 males, 59 females) from the Music and Dance Faculty, Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia.
In text/plain format

Released as a article-journal
Release Year 2014

Known Files and URLs

application/pdf  568.0 kB
sha1:8e5f0ecd47df5a3a0dd7...
psychkont.osu.cz (web)
web.archive.org (webarchive)
Read Full Text
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2014
Work Entity
grouping other versions (eg, pre-print) and variants of this release
Cite This Release
Fatcat Bits

State is "active". Revision:
96f42381-00b1-4c47-b510-e58d16db4ea5
As JSON object via API