Zenker Divertikülünün Cerrahi Tedavisi release_4us6x5isjbg5pbnzxppc3a6i7q

by Doç, Acar Aren, Op Kerim, Özakay, Op İbrahim, A Ydln, Aylin Hande

Released as a article-journal .

Abstract

ÖZET Amaç: Bu çalışmada Zenker divertikülü olan hastalarda divertikülek-tomi ve krikomiyotominin etkinliğini retrospektif olarak değerlendirme hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: 1999-2005 yılları arasında başvuran ve cerrahi te-davi uygulanan 3 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ikisi kadın, biri erkek ve yaş ortalaması 65 (53-74) idi. Vak'aların tü-münde preoperatif tanı yöntemi olarak özofagus pasaj grafisi ve endos-kopik tetkik uygulandı. Operasyon olarak tüm hastalara divertikülekto-mi ve myotomi uygulandı. Tüm hastalar Postoperarif 1 ve 6. aydalar arasında takip edildi ve postoperatif 1. ayda baryum grafileri ile pasaj kontrolu yapıldı. Bulgular: Tüm olgularda post operarif kamplikasyon ve mortalite ge-lişmemiştir. Sonuç: Divertikülektomi ve myotominin Zenker divertikülünün tedavi-sinde uygun cerrahi tedavi olduğu kanısına varıldı. Ancak son yıllarda tedavide endoskopik mınımal invazif girişimlerin de daha kısa hastane-de yatış süresi ile güvenli bir şekilde yapıldığı bildirilmektedir. Anahtar kelime: Zenker divertikülü, Disfaji, Divertikülektomi, M iyato-mı GİRİŞ Özofagus divertikülleri oldukça nadir görülen ve yut-ma güçlüğü ile seyreden patolojilerdir. Zenker Divertikü-lü, özofagus üst sfinkterindeki spazma bağlı olarak artan basınç nedeniyle, farinks arka duvarında, orta hatta inferior konstrüktör adalenin oblik lifleri ile krikofaringeusun transvers lifleri arasında kalan zayıf noktadan (Killian üç-geni) farinks mukozasının dışarıya doğru fıtıklaşması ile oluşur. Bu çalışmada Zenker divertikülü tanısını almış ol-gularda divertikülektomi ve krikomiyotominin etkinliğini retrospektif olarak değerlendirilmiştir. S.B. Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği Şefi (1), Uzmanı(2), Asistan Doktor(]) 134 SUMMARY Surgical therapy of Zenker's diverticulum Aim: This retrospective study evaluate the efficacy and safety of diver-ticulectomy with cricopharyngeal myotomy of patients with Zenker's diverticulum. Methods: Between 1999-2005 3 patients with the Zenker diverticulum, which is endoscopicly and with preoperative barium swallow confirmed , were evaluated. 1 ma/e and 2 fema/e patients mean age was 65 (53-74) years. All patients were treated with an open transcervical approach diverticulectomy with cricopharyngeal myotomy. All patients were see n in follow-up within one and the n at s ix months after surgery and had a bari um swallow during the first mo nt h. Results: No postoperative morbidity or mortality was recorded. Conclusion: Open transcervical diverticulotomy is an excellenf method to correct Zenker's diverticulum surgica/ly in many patients. Recent literature suggests that also endoscopic minimal-invasive therapy to besafer with shorter operation time and the postoperative stay. GEREÇ VE YÖNTEM Kliniğimizde 1995 ile 2005 arasında ameliyat edilen 3 hasta retrospektif olarak incelendi. Zenker tanısı alan hastalara genel anestezi altında sol servikal insizyonla boyun eksplorasyonu yapıldı. Cerrahi öncesinde aspi-rasyonu engellemek için entübasyon hastanın başı yük-sekte iken yapıldı. Krikofaringeal myotomi divertikül disseke edilip ortaya çıkarıldıktan sonra tüm krikofarin-geus kas liflerini içeren ekstramukozal adale lifleri kesi-lerek dikkatli bir şekilde yapıldı. Daha sonra divertikül eksize edildi. Divertikülektomi ve tamiri elle veya stapler uygulanarak gerçekleştirildi. Hastalar 1 ay sonra pa-saj filmi çekilmek üzere çağnldı. 6 ay sonra ikinci bir kontrol yapıldı.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  234.4 kB
file_jegps6zhnza5lfrtnohnnedizu
web.archive.org (webarchive)
www.istanbulmedicaljournal.org (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 67983f00-f3bf-42da-8009-48bde7458aed
API URL: JSON