MONUMENTS AND WORKS OF ART AS OBJECTS OF PROTECTION release_4abeimig4nairbfgdzbbeuruo4

by Ewa Charymska

Released as a article-journal .

Abstract

ZABYTKI I DZIEŁA SZTUKI, JAKO PRZEDMIOTY OCHRONY ABSTRAKT: Artykuł przedstawia koncepcje ochrony zabytków i dzieł sztuki w minionych wiekach po czasy współczesne. Poprzez analizę aktów normatywnych i literatury ukazuje nie tylko definicję zabytków i dzieł sztuki, ale również kryteria stanowiące o ich wartości, a tym samym świadczące o ich roli i znaczeniu w kreowaniu dziedzictwa kulturalnego narodu. Porusza także kwestie obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w kreowaniu ochrony zabytków, wypływających zarówno z ogólnopaństwowych programów politycznych oraz ustawodawstwa międzynarodowego. ABSTRACT: The article presents the concepts of protection of monuments and works of art in past centuries to modern times. Through the analysis of normative acts and literature article it shows not only the definition of monuments and works of art, but also the criteria for providing for their value. And thus demonstrating their role and importance in the creation of the cultural heritage of the nation. Also raises issues of duties and responsibilities of the various actors in creating the protection of monuments flowing both the general national political agendas and international legislation.
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  419.5 kB
file_y5ztagcvbzeclhp4cmhfnmq7pe
web.archive.org (webarchive)
www.desecuritate.uph.edu.pl (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 13fac8a0-b5f0-457a-8d16-43fb095889e1
API URL: JSON