Hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space release_3tqrvylos5brtaon2bmzctbe6m

by Kh. P. Gnatenko, V. M. Tkachuk

1
author
2
author