NOWE DANE DO POZNANIA KULTURY ŁUŻYCKIEJ NA TERENIE CZĘSTOCHOWY release_2gypo4572vax5beq22ehq2qiiy

by Dagmara Łaciak, Roland Marek, Jacek Wojcieszak

Entity Metadata (schema)

abstracts[] {'sha1': 'd53a38b4863aa327611e9d7653433111c4ba2fb3', 'content': 'Key words: Lusatian Culture, the Upper Silesian-Little Poland group, Bronze Age, Hallstatt Period, bronze bosses, temple ring a D. Łaciak, daglac@amu.edu.pl, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań. b R. Marek agencja@in-situ.pl, ul. Opolska 129/7, 52-013 Wrocław. c J. Wojcieszak, archeo.sigillum@wp.pl, ul. B. Prusa 25/48, 52-319 Wrocław. The paper presents the formal analysis, description of the context of discovery and cultural and chronological connection of objects and artefacts, which was qualified to the Lusatian Culture. They have been raised in the course of archaeological excavation conducted in 2012 in the parish cemetery, which were functioning at the S. Sigismundt Church presumably in the 16th to 18th century. Archaeological excavation and architectural research in the church and the monastery complex of the S. Sigismundt in Czestochowa, street Krakowska 1 were carried out in 2011-2013, which was related to the implementation of the project "Rewitalizacja Zespołu Poklasztornego parafii św. Zygmunta w Częstochowie". Among the artefacts of the Lusatian Culture the products made of clay, i.e. ceramic vessels (157 fragments) and daub lumps (11 fragments) were dominated. Also nine metal artefacts were identified, of which seven made of bronze and two of iron. In the grave 945 flint artefact was occurred. Ceramic and metal artefacts on formal features can be combined with the people of the Lusatian Culture, and more specifically with highlighted by Marek Gedl częstochowsko-gliwickia subgroup of górnośląsko-małopolska group of Lusatian Culture which existed in the end of the Bronze Age and early Iron Age. Fragments of Lusatian Culture pottery have been found throughout the excavated area mostly as secondary deposits in early modern skeletal graves, and only for objects 4 and 8 as original deposits. Probably the objects and artefacts are damaged graves which are the remains of a large cemetery of the Lusatian Culture of the górnośląsko-małopolska group. In Częstochowa the cemetery of Lusa-tian Culture such as Częstochowa-Mirów, Częstochowa-Raków, Częstochowa-Wyczerpy Dol-ne, Częstochowa-Gnaszyn Dolny were identified and documented, which were located mostly on the periphery of the modern city of Częstochowa. Therefore, the discoveries made during the excavations in the parish cemetery which were functioning at the S. Sigismundt Church presumably in the 16th to 18th century complete the vision of the culture and enrich our knowledge about the people living in the late Bronze Age and early Iron Age on the territory of the contemporary centre of Czestochowa. 41-60', 'mimetype': 'text/plain', 'lang': None}
container
container_id
contribs[] {'index': 0, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Dagmara Łaciak', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
{'index': 1, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Roland Marek', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
{'index': 2, 'creator_id': None, 'creator': None, 'raw_name': 'Jacek Wojcieszak', 'given_name': None, 'surname': None, 'role': 'author', 'raw_affiliation': None, 'extra': None}
ext_ids {'doi': None, 'wikidata_qid': None, 'isbn13': None, 'pmid': None, 'pmcid': None, 'core': None, 'arxiv': None, 'jstor': None, 'ark': None, 'mag': None, 'doaj': None, 'dblp': None, 'oai': None, 'hdl': None}
files[] {'state': 'active', 'ident': 'd56ttxbacfgkldepnzs7wxcvyq', 'revision': '28a17baa-026d-471e-9ce6-33af71cddcab', 'redirect': None, 'extra': None, 'edit_extra': None, 'size': 4497655, 'md5': 'd6c9150f35e2ae85adec2a4e4280a27c', 'sha1': '96de92c27b85e042d5e246c11df2390fc82f6021', 'sha256': '5393591dc201c21032b8ef762ec1ff0335d7014dcd8ea1a142f2c68698bade99', 'urls': [{'url': 'https://web.archive.org/web/20180421141511/http://www.ssa.archeo.uni.wroc.pl/56/SSA56_41-60.pdf', 'rel': 'webarchive'}, {'url': 'http://www.ssa.archeo.uni.wroc.pl/56/SSA56_41-60.pdf', 'rel': 'web'}], 'mimetype': 'application/pdf', 'content_scope': None, 'release_ids': ['2gypo4572vax5beq22ehq2qiiy'], 'releases': None}
filesets []
issue
language
license_slug
number
original_title
pages
publisher
refs[] {'index': 0, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b0', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Ryc. 5. Częstochowa, ul. Krakowska 1, wykop 4/2012. Rzut poziomy obiektu 8 i grobu 945 (rys. M. Gębicki, uzupełnienia J. Wojcieszak)', 'locator': None}
{'index': 1, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': None}, 'key': 'b1', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Ryc. 7. Częstochowa, ul. Krakowska', 'locator': None}
{'index': 2, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b2', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Zabytki oraz obiekty kultury łużyckiej rozpoznane podczas prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie cmentarza parafialnego przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie stanowią najprawdopodobniej pozostałości zniszczonych grobów kultury łużyckiej, pochodzących z cmentarzyska o obrządku birytualnym charakterystycznym dla grupy górnośląsko-małopolskiej', 'locator': None}
{'index': 3, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b3', 'year': 1961, 'container_name': None, 'title': 'Błaszczyk 1965: Kosiński, Wieczorek-Szmal 2007), Częstochowa-Wyczerpy Dolne (Młodkowska-Przepiórowska 2001) oraz Częstochowa-Gnaszyn Dolny', 'locator': None}
{'index': 4, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Cmentarzysko Kultury Łużyckiej W Częstochowie-Rakowie'], 'volume': None}, 'key': 'b4', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Rocznik Muzeum w Częstochowie', 'locator': None}
{'index': 5, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['E Dobrzańska-Szydłowska', 'M Gedl']}, 'key': 'b5', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 6, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b6', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Cmentarzysko kultury łużyckiej w Łabędach-Przyszówce, pow. Gliwice, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu', 'locator': None}
{'index': 7, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['M Gedl']}, 'key': 'b7', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 8, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Zróżnicowanie Terytorialne Kultury Łużyckiej Na Górnym', 'Śląsku'], 'volume': None}, 'key': 'b8', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Silesia Antiqua', 'locator': None}
{'index': 9, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['M Gedl']}, 'key': 'b9', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 10, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['Kultura Łużycka Na Górnym', 'Śląsku']}, 'key': 'b10', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 11, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['M Gedl']}, 'key': 'b11', 'year': 2002, 'container_name': None, 'title': 'Częstochowa w świetle badań archeologicznych, (w:) F. Kiryk (red.), Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. Okres staropolski, t. 1', 'locator': None}
{'index': 12, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['M Kosiński', 'M Wieczorek-Szmal']}, 'key': 'b12', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 13, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': None}, 'key': 'b13', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Materiały z badań ratowniczych w 2001 roku na cmentarzysku kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie', 'locator': None}
{'index': 14, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['R Marek', 'M Wojcieszak', 'J Wojcieszak']}, 'key': 'b14', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 15, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b15', 'year': 2011, 'container_name': None, 'title': 'Wyniki badań archeologicznych na terenie parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie, województwo śląskie, (w:) G. Glanc-Zagaja (red.) Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach', 'locator': None}
{'index': 16, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['I Młodkowska-Przepiórowska']}, 'key': 'b16', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 17, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': None}, 'key': 'b17', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Cmentarzysko kultury łużyckiej z wczesnej epoki brązu w Częstochowie-Mirowie', 'locator': None}
{'index': 18, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['I Młodkowska-Przepiórowska']}, 'key': 'b18', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 19, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b19', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie, (w:) E. Tomczak (red', 'locator': None}
{'index': 20, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['I Młodkowska-Przepiórowska']}, 'key': 'b20', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 21, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b21', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza w Częstochowie-Mirowie, (w:) E. Tomczak (red.), Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku', 'locator': None}
{'index': 22, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['I Młodkowska-Przepiórowska']}, 'key': 'b22', 'year': 2001, 'container_name': None, 'title': 'Cmentarzysko grupy górnośląsko-małopolskiej w Częstochowie-Wyczerpach Dolnych, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXII', 'locator': None}
{'index': 23, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['I Młodkowska-Przepiórowska']}, 'key': 'b23', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 24, 'target_release_id': None, 'extra': {'volume': '10'}, 'key': 'b24', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Rocznik Muzeum Częstochowskiego', 'locator': None}
{'index': 25, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['J Prokopowicz']}, 'key': 'b25', 'year': None, 'container_name': None, 'title': None, 'locator': None}
{'index': 26, 'target_release_id': None, 'extra': None, 'key': 'b26', 'year': None, 'container_name': None, 'title': 'Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, Materiały Archeologiczne III', 'locator': None}
{'index': 27, 'target_release_id': None, 'extra': {'authors': ['E Szydłowska']}, 'key': 'b27', 'year': 1972, 'container_name': None, 'title': 'Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach, pow. Zawiercie. Omówienie materiałów', 'locator': None}
release_date
release_stage
release_type article-journal
release_year
subtitle
title NOWE DANE DO POZNANIA KULTURY ŁUŻYCKIEJ NA TERENIE CZĘSTOCHOWY
version
volume
webcaptures []
withdrawn_date
withdrawn_status
withdrawn_year
work_id awyg5kpn5fcnpmrj4b2za2of2i
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

longtail_oa True