ANNA HUNCA-BEDNARSKA release_23h5pkr4orfu3b5emxjy7nptce

by Tom Numer

Released as a article-journal .

2007  

Abstract

• ZASTOSOWANIE J. E. EXNERA "INDEKSU IZOLACJI" DO DIAGNOZY SCHIZOFRENII Trudnoci w funkcjonowaniu społecznym chorych na schizofreni s szeroko opisane w literaturze fachowej. Zwizane s one z sam istot choroby, ale take mog byü wynikiem stygmatyzacji i braku wsparcia ze strony rodowiska społecznego. J. E. Exner w ramach całociowego opracowa-nia sposobu sygnowania i interpretacji testu Hermanna Rorschacha wprowadził indeks izolacji. Indeks ten dostarcza informacji dotyczcych pogldów i reakcji badanych osób na rodowisko społeczne. Exner nie łczy wysokoci indeksu izolacji z byciem chorym na schizofreni. Wobec trudnoci chorych na schizofreni z funkcjonowaniem społecznym zasadne wydaje si sprawdzenie, czy w grupie osób chorych wartoci indeksu izolacji s wysze ni w grupie osób zdrowych-i to włanie postawiono za cel niniejszej pracy. Przebadano 95 osób chorych na schizofreni (40 kobiet i 55 mczyzn) oraz 68 osób zdrowych (33 kobiety i 35 mczyzn). Kryterium choroby była dia-gnoza lekarska według ICD-10. Za kryterium zdrowia przyjto brak leczenia psychiatrycznego, dobre funkcjonowanie w pracy lub szkole oraz brak powaniejszych problemów psychologicznych. Postawiono trzy hipotezy badawcze: (1) chorzy na schizofreni wykazuj si wyszymi wartociami indeksu izolacji w porównaniu z grup osób zdrowych; (2) podwyszenie wartoci indeksu izolacji u chorych jest w wikszym stopniu zwizane ze "zmiennymi osobowociowymi", takimi jak mniej-sze zainteresowanie ludmi i mniejsza reaktywnoü emocjonalna (wiksze wycofanie); (3) wysze wartoci indeksu izolacji łcz si z mniejsz ogóln emocjonalnoci, zwłaszcza u osób chorych. Stwierdzono, e indeks izolacji nie jest zwizany z chorob. Grupa osób chorych na schizofreni nie róniła si pod tym wzgldem od grupy osób zdrowych. Zaznaczyły si jednak istotne zalenoci midzy płci badanych osób i ich stanem zdrowia a pojedynczymi kategoriami treciowymi wcho-dzcymi w skład indeksu. Wyodrbniono dwie podkategorie treciowe ze wzgldu na ich znaczenie symboliczne ("woda" i "kamie"). Podkategorie te istotnie zrónicowały zdrowych i chorych m-czyzn. Nie potwierdzono jednoznacznie hipotezy drugiej, choü kierunek zalenoci był zgodny z oczekiwaniami, oraz hipotezy trzeciej. Osoby zdrowe i chore nie róniły si midzy sob pod DR ANNA HUNCA-BEDNARSKA, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie,
In text/plain format

Archived Files and Locations

application/pdf  190.8 kB
file_f6vzouj67vevphqyplu6c6ioxu
web.archive.org (webarchive)
www.kul.pl (web)
Read Archived PDF
Preserved and Accessible
Type  article-journal
Stage   unknown
Year   2007
Work Entity
access all versions, variants, and formats of this works (eg, pre-prints)
Catalog Record
Revision: 8b543ed2-56e4-443a-8789-7ecd6d532837
API URL: JSON