Editgroup Diffeditgroup_cloyzg2uc5dtnli2tzqj7phnke

What is an editgroup?

An editgroup is a set of entity edits, bundled together into a coherent, reviewable bundle.

Edit
Make changes to entities
Submitted
For review and feedback from others
Accepted
Changes added to catalog
Status Merged (Changelog #4558424)
Editor bnewbold-archive
Description title corrections from manual homepage searching

Container Edit Diffs (29)


Revision: 310bae33-817a-423a-b438-8e3433b1cf38
--- /container/rev/2ecffd93-dcb9-41a5-abf5-2ba26d5e184d.toml
+++ /container/rev/310bae33-817a-423a-b438-8e3433b1cf38.toml
@@ -1,4 +1,9 @@
-name = "Ä€mÄ?yish-i siyÄ?sÄ«-i faz̤Ä?"
+name = "Political Spatial Planning"
+container_type = "journal"
+publisher = "Tarbiat Modares University Press"
 issnl = "2645-5145"
 
 [extra]
+country = "ir"
+original_name = "آمايش سیاسی فضا (Āmāyish-i siyāsī-i faz̤ā)"
+urls = [ "https://psp.modares.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=42",]
Revision: d9fce857-e2c5-4bb3-8902-29f6ffa528f7
--- /container/rev/d69a3696-0dd3-4077-95f9-ca0fe558516b.toml
+++ /container/rev/d9fce857-e2c5-4bb3-8902-29f6ffa528f7.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "PizhÅ«hishnÄ?mah-i fiqh va niáº\"Ä?m/sÄ?zÄ«-i Ì'idÄ?lat"
+name = "Pizhūhishnāmah-i fiqh va niẓām/sāzī-i ̒idālat"
 issnl = "2588-6800"
-
-[extra]
Revision: 1bde69ad-3281-4075-ab97-6710457ce2e4
--- /container/rev/28087202-12a9-4245-940c-be9cdd5028a3.toml
+++ /container/rev/1bde69ad-3281-4075-ab97-6710457ce2e4.toml
@@ -1,4 +1,9 @@
-name = "Chashm/andÄ?z-i ḥisÄ?bdÄ?rÄ« va mudÄ«riyyat"
+name = "Journal of Accounting and Management Vision"
+container_type = "journal"
 issnl = "2645-4572"
 
 [extra]
+country = "ir"
+issne = "2645-4572"
+original_name = "Chashm/andāz-i ḥisābdārī va mudīriyyat"
+urls = [ "http://www.jamv.ir/",]
Revision: 32102085-a53d-4afd-92c5-ab9967bbf9c8
--- /container/rev/9ef6f514-c4d2-4e80-aa59-657b2a12f0ae.toml
+++ /container/rev/32102085-a53d-4afd-92c5-ab9967bbf9c8.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "RÅ«ykardhÄ?-yi pizhÅ«hishÄ«-i kÄ?rÄ?farÄ«nÄ?nah dar kishÄ?varzÄ«"
+name = "Rūykardhā-yi pizhūhishī-i kārāfarīnānah dar kishāvarzī"
 issnl = "2588-7106"
-
-[extra]
Revision: 0f550824-f1a6-4911-aa33-044df9f4528b
--- /container/rev/96a6742a-bcae-4f07-8c49-779da2f658cc.toml
+++ /container/rev/0f550824-f1a6-4911-aa33-044df9f4528b.toml
@@ -1,4 +1,8 @@
-name = "RavÄ?yat/shinÄ?sÄ«"
+name = "Journal of Narrative Studies"
+container_type = "journal"
 issnl = "2588-6231"
 
 [extra]
+country = "ir"
+original_name = "Ravāyat/shināsī"
+urls = [ "http://portal.iaalc.com/",]
Revision: 53e48576-3ff1-4406-8ccd-69317d35260e
--- /container/rev/e8561616-f9b1-4bb6-9452-4653de5d982f.toml
+++ /container/rev/53e48576-3ff1-4406-8ccd-69317d35260e.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "Åxa0romebi "
+name = "Akademiis šromebis"
 issnl = "1512-0708"
-
-[extra]
Revision: 4e04c6ee-06bd-4a66-bf43-cffc24e17f82
--- /container/rev/46b0ee27-326f-467a-a5b0-91e328e439f4.toml
+++ /container/rev/4e04c6ee-06bd-4a66-bf43-cffc24e17f82.toml
@@ -1,4 +1,8 @@
-name = "TaḥqÄ«qÄ?t-i nuvÄ«n-i mudÄ«riyyat-i khÄ?tam"
+name = "Journal of Modern Management Studies"
+container_type = "journal"
 issnl = "2588-4794"
 
 [extra]
+country = "ir"
+original_name = "Taḥqīqāt-i nuvīn-i mudīriyyat-i khātam"
+urls = [ "http://jmms.khatam.ac.ir/",]
Revision: f876d3d5-6aca-4984-914c-dd4800b2a75e
--- /container/rev/e3bf03f5-da65-46f9-97dc-9a0fec3ab19a.toml
+++ /container/rev/f876d3d5-6aca-4984-914c-dd4800b2a75e.toml
@@ -1,4 +1,7 @@
-name = "Mağallaẗ al-Ê¿ulÅ«m al-á¹xadibbiyyaẗ wa-al-á¹£aydalÄ?niyyaẗ"
+name = "Journal of medical and pharmaceutical sciences"
+container_type = "journal"
+publisher = "Ġazzaẗ: Markaz al-qawmī li-l-buḥūṯ"
 issnl = "2522-333X"
 
 [extra]
+original_name = "مجلة العلوم الطبية و الصيدلانية (Mağallaẗ al-ʿulūm al-ṭibbiyyaẗ wa-al-ṣaydalāniyyaẗ)"
Revision: 548bac4b-2235-4a7b-9f20-2f1e344ecec7
--- /container/rev/adfd86d1-fc3f-44e7-b3ce-8bdc6931c0ad.toml
+++ /container/rev/548bac4b-2235-4a7b-9f20-2f1e344ecec7.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "RahyÄ?ft/hÄ?-yi siyÄ?sÄ« va biyn/almilalÄ«"
+name = "Faṣlnāmah-i rahyāft/hā-yi siyāsī va biyn/almilalī"
 issnl = "1735-739X"
-
-[extra]
Revision: 69a71172-242c-4f0a-96f0-66b0939e9e62
--- /container/rev/36071c60-4973-41ec-a982-b20d7d396ecb.toml
+++ /container/rev/69a71172-242c-4f0a-96f0-66b0939e9e62.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "Mağallaẗ ÄžÄ?miÊ¿aẗ Ê¿AmmÄ?n al-Ê¿arabiyyaẗ li-l-buḥūṯ"
+name = "Mağallaẗ Ğāmiʿaẗ ʿAmmān al-ʿarabiyyaẗ li-l-buḥūṯ"
 issnl = "2519-6340"
-
-[extra]
Revision: a5cd23f4-088d-4865-a8e8-22cd05150f2c
--- (created)
+++ /container/rev/a5cd23f4-088d-4865-a8e8-22cd05150f2c.toml
@@ -0,0 +1,7 @@
+name = "Al-Mağallaẗ al-ʿarabiyyaẗ li-l-ʿulūm wa-našr abḥāṯ"
+container_type = "journal"
+issnl = "2518-5780"
+
+[extra]
+original_name = "المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث"
+urls = [ "http://ajsrp.com/journals/jmps",]
Revision: b5ca98d9-2c0a-4ae9-8c04-faf870147edc
--- /container/rev/db8be61a-4959-4ea5-ab6a-b8504e7a9814.toml
+++ /container/rev/b5ca98d9-2c0a-4ae9-8c04-faf870147edc.toml
@@ -1,4 +1,10 @@
-name = "PizhÅ«hish/hÄ?-yi ravÄ?nshinÄ?khtÄ« dar mudÄ«riyyat"
+name = "Biannual Journal of Psychological Researches in Management"
+container_type = "journal"
 issnl = "2476-4833"
 
 [extra]
+country = "ir"
+issne = "2588-7084"
+issnp = "2476-4833"
+original_name = "Pizhūhish/hā-yi ravānshinākhtī dar mudīriyyat"
+urls = [ "http://jom.hmu.ac.ir/",]
Revision: 4a7a2d22-8910-43a9-b184-7e6ecc161360
--- /container/rev/e6102b11-efae-4a16-954e-f4c73cdf752d.toml
+++ /container/rev/4a7a2d22-8910-43a9-b184-7e6ecc161360.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "Andīshah-i nuvīn-i dīnī"
+name = "Andīshah-i nuvīn-i dīnī"
 issnl = "2008-9481"
-
-[extra]
Revision: 1d1ea1a5-5930-4f71-830f-a7b79faa3c8b
--- /container/rev/b2700652-7b03-42a2-ab3c-b9d4b56d343c.toml
+++ /container/rev/1d1ea1a5-5930-4f71-830f-a7b79faa3c8b.toml
@@ -1,4 +1,10 @@
-name = "Dast/Ä?vard/hÄ?-yi ravÄ?n/shinÄ?sÄ«-i bÄ?lÄ«nÄ«"
+name = "Journal of Clinical Psychology Achievements"
+container_type = "journal"
 issnl = "2538-5755"
 
 [extra]
+country = "ir"
+issne = "2588-6126"
+issnp = "2538-5755"
+original_name = "Dast/āvard/hā-yi ravān/shināsī-i bālīnī"
+urls = [ "http://jacp.scu.ac.ir/",]
Revision: de465161-7400-4c0c-994a-eb03ae880529
--- /container/rev/7732d1ae-54f6-4658-af0a-18561d848015.toml
+++ /container/rev/de465161-7400-4c0c-994a-eb03ae880529.toml
@@ -1,4 +1,9 @@
-name = "˜A œkaposvári Rippl-Rónai Múzeum közleményei"
+name = "A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum közleményei"
+container_type = "journal"
 issnl = "2064-1966"
 
 [extra]
+country = "hu"
+issne = "2631-0376"
+issnp = "2064-1966"
+urls = [ "http://smmi.hu/kiadvanyok/KRRMK.htm",]
Revision: 6c46387b-3a46-4061-8aec-32a759b2414f
--- /container/rev/13df1ef8-8d44-4fda-9402-b78faea582c6.toml
+++ /container/rev/6c46387b-3a46-4061-8aec-32a759b2414f.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "MaÄŸallaẗ kulliyyaẗ al-KÅ«t al-ÄŸÄ?miÊ¿aẗ"
+name = "Mağallaẗ kulliyyaẗ al-Kūt al-ğāmiʿaẗ"
 issnl = "2414-7419"
-
-[extra]
Revision: 5dd10654-4412-419b-ad69-febcff63bf3b
--- /container/rev/0c4d813b-015f-4ca7-9c12-17469a490f0d.toml
+++ /container/rev/5dd10654-4412-419b-ad69-febcff63bf3b.toml
@@ -1,4 +1,9 @@
-name = "Dast/Ä?vardhÄ?-yi ravÄ?n/shinÄ?khtÄ«"
+name = "Journal of Psychological Achievements"
 issnl = "2228-6144"
 
 [extra]
+country = "ir"
+issne = "2588-6649"
+issnp = "2228-6144"
+original_name = "مجله دست\u200cآوردهای روان\u200cشناختی   (Dast/āvardhā-yi ravān/shinākhtī)"
+urls = [ "http://psychac.scu.ac.ir/",]
Revision: 3d2548fe-cf1d-4e88-9fde-fda80cda7c0f
--- /container/rev/2b75c36d-ab0a-44e6-96ed-0b71fc7d8045.toml
+++ /container/rev/3d2548fe-cf1d-4e88-9fde-fda80cda7c0f.toml
@@ -1,4 +1,5 @@
-name = "PizhÅ«hish/hÄ?-yi ḥuqÅ«qÄ«-i qÄ?nÅ«n/yÄ?r"
+name = "Pizhūhish/hā-yi ḥuqūqī-i qānūn/yār"
 issnl = "2538-3701"
 
 [extra]
+urls = [ "http://www.ghanonyar.org/",]
Revision: b3fc68d4-3d24-4290-8c61-9d684719fe92
--- /container/rev/cf3111b9-da2a-4039-b8db-4421f5370e83.toml
+++ /container/rev/b3fc68d4-3d24-4290-8c61-9d684719fe92.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "Iá¹£lÄ?ḥ va bih/nizhÄ?dÄ«-i dÄ?m"
+name = "Iṣlāḥ va bih/nizhādī-i dām"
 issnl = "2645-534X"
-
-[extra]
Revision: fcc9fc12-732b-488d-87d6-507a28719311
--- /container/rev/4b7b744d-3128-47a4-8c9e-1a77d7c75a61.toml
+++ /container/rev/fcc9fc12-732b-488d-87d6-507a28719311.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "PizhÅ«hish/hÄ?-yi nuvÄ«n-i Ì'ulÅ«m-i insÄ?nÄ«"
+name = "Pizhūhish/hā-yi nuvīn-i ̒ulūm-i insānī"
 issnl = "2588-6924"
-
-[extra]
Revision: eed7558c-2320-4139-9f89-cd01e6506d09
--- /container/rev/592910dc-671a-4b35-9f88-1bd14be815ee.toml
+++ /container/rev/eed7558c-2320-4139-9f89-cd01e6506d09.toml
@@ -1,4 +1,5 @@
-name = "˜Les œSéminaires du CRH-LAVUE"
+name = "Les Séminaires du CRH-LAVUE"
 issnl = "2607-7647"
 
 [extra]
+urls = [ "https://crhlavue.hypotheses.org/",]
Revision: e6a75e80-23c5-474f-a244-b3b517a2992b
--- /container/rev/283bf2e5-5fe9-44bf-906c-161983aad140.toml
+++ /container/rev/e6a75e80-23c5-474f-a244-b3b517a2992b.toml
@@ -1,4 +1,7 @@
-name = "Ì'UlÅ«m-i insÄ?nÄ« va Ì'ulÅ«m-i ijtimÄ?Ì'Ä«"
+name = "̒Ulūm-i insānī va ̒ulūm-i ijtimā̒ī"
+container_type = "journal"
 issnl = "2588-610X"
 
 [extra]
+country = "ir"
+urls = [ "http://www.johu.jseas.ir/",]
Revision: 1486ea43-aec4-4870-a917-cee18807745c
--- /container/rev/3f036c46-b55a-44cc-99fd-b3e9d2f5453c.toml
+++ /container/rev/1486ea43-aec4-4870-a917-cee18807745c.toml
@@ -1,4 +1,8 @@
-name = "MabÄ?ḥiÌxa0s-i barguzÄ«dah dar inirzhÄ«"
+name = "Journal of Selected Topics in Energy"
+container_type = "journal"
 issnl = "2588-4891"
 
 [extra]
+country = "ir"
+original_name = "مجله مباحث برگزیده در انرِژی (Mabāḥi̠s-i barguzīdah dar inirzhī)"
+urls = [ "http://yujs.yu.ac.ir/jste/",]
Revision: 1505b2a1-4dc7-435e-98d8-d93d2f4ed190
--- /container/rev/46ddbf6a-720e-4aca-9435-c7871169b289.toml
+++ /container/rev/1505b2a1-4dc7-435e-98d8-d93d2f4ed190.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "Meždunarodna nauÄ?na konferenciâ Uniteh ... Izbrani dokladi"
+name = "Meždunarodna naučna konferenciâ Uniteh ... Izbrani dokladi"
 issnl = "2603-378X"
-
-[extra]
Revision: c15ba52a-cc9b-4e6f-b1df-90ca096538d0
--- /container/rev/62f8da9a-b15c-4256-b2c2-d6149953b86a.toml
+++ /container/rev/c15ba52a-cc9b-4e6f-b1df-90ca096538d0.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "Muá¹xadÄ?liÌ'Ä?t-i ḥuqÅ«q-i kiyfarÄ« va  jurm/shinÄ?sÄ«"
+name = "Muṭāli̒āt-i ḥuqūq-i kiyfarī va jurm/shināsī"
 issnl = "2588-560X"
-
-[extra]
Revision: 1dcba238-305b-472e-b580-fa31d07da66d
--- /container/rev/ec72ad40-7cfc-43b6-b091-996b5391b380.toml
+++ /container/rev/1dcba238-305b-472e-b580-fa31d07da66d.toml
@@ -1,4 +1,2 @@
-name = "MudÄ«riyyat-i rÄ?hburdÄ«-i dÄ?nish-i sÄ?zmÄ?nÄ«"
+name = "Mudīriyyat-i rāhburdī-i dānish-i sāzmānī"
 issnl = "2645-4262"
-
-[extra]
Revision: 0a413704-0054-41f6-b074-3fe5e2f0c69c
--- /container/rev/71c3b387-3511-4f3a-8e02-37e2ffa5af4f.toml
+++ /container/rev/0a413704-0054-41f6-b074-3fe5e2f0c69c.toml
@@ -1,4 +1,10 @@
-name = "PizhÅ«hish/nÄ?mah-i ḥuqÅ«q-i islÄ?mÄ«"
+name = "Islamic Law Research"
+container_type = "journal"
 issnl = "2251-9858"
 
 [extra]
+country = "ir"
+issne = "2588-6673"
+issnp = "2251-9858"
+original_name = "Pizhūhish/nāmah-i ḥuqūq-i islāmī"
+urls = [ "http://ilr.journals.isu.ac.ir/",]
Revision: cf4dc4fb-ab81-47b9-864d-27abb63ef6d4
--- /container/rev/a45b4f2c-b260-45ca-840e-cb4b0ee1151e.toml
+++ /container/rev/cf4dc4fb-ab81-47b9-864d-27abb63ef6d4.toml
@@ -1,4 +1,11 @@
-name = "Muá¹xadÄ?liÌ'Ä?t-i ravÄ?n/shinÄ?sÄ«-i á¹£anÌ'atÄ« va sÄ?zmÄ?nÄ«"
+name = "Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies"
+container_type = "journal"
+publisher = "Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran"
 issnl = "2588-3917"
 
 [extra]
+country = "ir"
+issne = "2588-6339"
+issnp = "2588-3917"
+original_name = "مجله مطالعات روان\u200cشناسی صنعتی و سازمانی (Muṭāli̒āt-i ravān/shināsī-i ṣan̒atī va sāzmānī)"
+urls = [ "http://jiops.scu.ac.ir/",]
Revision: 83279c78-e862-4311-bcb9-e7ee11d5bd5d
--- /container/rev/975ad523-95c8-4d56-b9a3-8faf72300736.toml
+++ /container/rev/83279c78-e862-4311-bcb9-e7ee11d5bd5d.toml
@@ -1,4 +1,10 @@
-name = "MuhandisÄ«-i zirÄ?Ì'Ä«"
+name = "Journal of Agricultural Engineering"
+container_type = "journal"
 issnl = "2588-526X"
 
 [extra]
+country = "ir"
+issne = "2588-526X"
+issnp = "2588-5944"
+original_name = "Muhandisī-i zirā̒ī"
+urls = [ "http://agrieng.scu.ac.ir/",]

Comments and Annotations

None!