Deutsches Steuerrecht / DStR Beihefter (via Beck) container_kzp6abqy5zdh3hbteme4wahili

via Beck

Entity Metadata (schema)

container_type
issne
issnl 0012-1347
issnp
name Deutsches Steuerrecht / DStR Beihefter (via Beck)
publication_status
publisher via Beck
wikidata_qid
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

ezb {'color': 'red', 'ezb_id': '120365'}
issnp 0012-1347
urls https://beck-online.beck.de/default.aspx?vpath=bibdata/zeits/DSTR-BEIH/cont/DSTR-BEIH.htm#A