Australian Property Law Journal container_kwbsamcskjgobbt42eauftz26y

LexisNexis Australia

Entity Metadata (schema)

container_type
issne
issnl 1038-5959
issnp
name Australian Property Law Journal
publication_status
publisher LexisNexis Australia
wikidata_qid
As JSON via API

Extra Metadata (raw JSON)

issnp 1038-5959
sherpa_romeo {'color': 'blue'}