Y học Việt Nam container_7v4qcgdob5amjlraaqs6jjpt3q

Example Publications

ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ (BMI) Ở BỆNH NHÂN SỐC TIM

Trọng Tuyển Nguyễn, Quang Minh Lưu, Thị Thu Cúc Trần, Văn Tú Trần, Thị Mai Trần, Thị Quỳnh Vũ, Thị Hằng Nguyễn, Thị Thúy Nguyễn, Vương Quý Lê, Trọng Dương Bùi
2023 | Y học Việt Nam
doi:10.51298/vmj.v523i1.4480  
3,000
Known Releases
Preservation Summary [more]
2,983 preserved and accessble (bright)
0 preserved, inaccessible (dark)
17 no known preservation
Release Types
article-journal 3,000
ISSN-L?  1859-1868
Wikidata  Q27720795
Directory Listings
Not in DOAJ
Lookup Links
ISSN Portal
The Keepers Registry (preservation)
SHERPA/RoMEO (access policies)
Catalog Record
Revision: 96d81226-59a4-4cc7-8746-8a26b3f90208
API URL: JSON